Άρθρο 02 – Ορισμοί (άρθρο 1 της Οδηγίας)

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι παρακάτω όροι, που παρατίθενται με αλφαβητική σειρά, έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
(1) «ανάδοχος»: ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται με δημόσια σύμβαση η προμήθεια αγαθών, η παροχή υπηρεσιών ή η εκτέλεση έργων,
(2) «αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς»: οι αναθέτουσες αρχές κατά το άρθρο 223 του ν.4412/2016 (Α΄ 147) και οι αναθέτοντες φορείς κατά το άρθρο 224 του ν.4412/2016,
(3) «ανταγωνιστικός διάλογος»: διαδικασία στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και στο πλαίσιο της οποίας η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο με τους υποψήφιους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να εξευρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Για τους σκοπούς της προσφυγής στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου μια σύμβαση θεωρείται «ιδιαίτερα πολύπλοκη», εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να καθορίσει, σύμφωνα με τα στοιχεία β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 39, τα τεχνικά μέσα, τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους στόχους της ή δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να προσδιορίσει τη νομική ή χρηματοοικονομική οργάνωση ενός σχεδίου,
(4) «γραπτός-ή» ή «εγγράφως»: κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών που μπορεί να αναγνωσθεί, να αναπαραχθεί και εν συνεχεία να ανακοινωθεί•το σύνολο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα,
(5) «διαβαθμισμένες πληροφορίες»: οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό, ασχέτως μορφής, φύσης ή τρόπου μετάδοσής του, στο οποίο έχει αποδοθεί επίπεδο συγκεκριμένης διαβάθμισης ασφαλείας ή επίπεδο προστασίας και για το οποίο προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας και σύμφωνα με τους νόμους, ρυθμίσεις ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν απαιτείται προστασία από σφετερισμό, καταστροφή, αφαίρεση, αποκάλυψη, απώλεια, πρόσβαση χωρίς έγκριση ή υπονόμευση οποιασδήποτε άλλης μορφής,
(6) «διαδικασία με διαπραγμάτευση»: διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η αναθέτουσα αρχή καλεί τους οικονομικούς φορείς της επιλογής της και διαπραγματεύεται με έναν ή περισσότερους από αυτούς τους όρους της σύμβασης,
(7) «διακήρυξη διαγωνισμού»: κανονιστική διοικητική πράξη που περιλαμβάνει κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής τους όρους της διαδικασίας ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, καθώς και τις απαιτήσεις ασφάλειας εφοδιασμού, ασφάλειας πληροφοριών και υπεργολαβίας,
(8) «Διασφάλιση Ποιότητας»: αποτελεί το σύνολο των προγραμματισμένων ή συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ικανοποιούνται οι συμβατικές απαιτήσεις για την ποιότητα,
(9) «Δομή Δυνάμεων»: η διαμόρφωση της δομής, σε προσωπικό και μέσα, των Ενόπλων Δυνάμεων, στο χρονικό ορίζοντα και με βάση τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 5,
(10) «εκτιμώμενη αξία σύμβασης»: το συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, για την προμήθεια υλικών, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, όπως προεκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 27,
(11) «Επιτροπή»: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(12) «έρευνα και ανάπτυξη»: όλες οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη, όπου η τελευταία μπορεί να περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων τεχνολογικής επίδειξης, δηλαδή συσκευών που θα καταδεικνύουν τις επιδόσεις νέας μεθόδου ή τεχνολογίας σε σχετικό ή αντιπροσωπευτικό περιβάλλον,
(13) «ευαίσθητος εξοπλισμός, ευαίσθητες υπηρεσίες, ευαίσθητα έργα»: εξοπλισμός, υπηρεσίες και έργα για σκοπούς ασφάλειας που αφορούν, απαιτούν ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες,
(14) «ηλεκτρονική δημοπρασία»: επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό παρουσίασης νέων μειωμένων τιμών ή νέων αξιών ορισμένων από τα στοιχεία των προσφορών, η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών και επιτρέπει την ταξινόμησή τους με βάση μεθόδους αυτόματης αξιολόγησης. Ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών και έργων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών δημοπρασιών,
(15) «ηλεκτρονικό μέσο»: μέσο που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας (περιλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία εκπέμπονται, διακινούνται και παραλαμβάνονται με ενσύρματη μετάδοση, με ραδιοκύματα, με οπτικά ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα,
(16) «Κεντρική Αρχή Προμηθειών»: μία αναθέτουσα αρχή κατά το άρθρο 223 του ν. 4412/2016 ή ένας αναθέτων φορέας κατά το άρθρο 224 του ν. 4412/2016 ή μια ευρωπαϊκή δημόσια υπηρεσία που αποκτά προϊόντα και/ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, ή αναθέτει συμβάσεις ή συνάπτει συμφωνίες-πλαίσια για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
(17) «κλειστή διαδικασία»: η διαδικασία στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και στο πλαίσιο της οποίας μόνο οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλουν προσφορά,
(18) «κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις» (Common Procurement Vocabulary, CPV): η ονοματολογία αναφοράς που εφαρμόζεται στις συμβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, όπως ισχύει βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 213/2008 (L 74),
(19) «Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας (ΚΔΠ)»: το σύνολο των δραστηριοτήτων που διεξάγονται κατόπιν εξουσιοδότησης από αρμόδιο κρατικό φορέα, με σκοπό την παροχή βεβαίωσης ότι εκπληρούνται οι συμβασιακές απαιτήσεις ποιότητας,
(20) «κρίση»: οποιαδήποτε κατάσταση σε κράτος-μέλος ή σε τρίτη χώρα, κατά την οποία συμβαίνει ένα επιβλαβές γεγονός που υπερβαίνει σαφώς τις διαστάσεις των επιβλαβών γεγονότων της καθημερινής ζωής και θέτει σε κίνδυνο ή περιορίζει σοβαρά τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων ή έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην αξία υλικών αγαθών ή απαιτεί τη λήψη μέτρων για τον εφοδιασμό του πληθυσμού με τα προς το ζην. Κρίση επίσης θεωρείται ότι έχει ανακύψει εάν ένα τέτοιο επιβλαβές γεγονός θεωρείται επικείμενο. Ένοπλες συγκρούσεις και πόλεμοι θεωρούνται κρίσεις για τους σκοπούς του παρόντος νόμου,
(21) «κυβέρνηση»: κάθε κεντρική, περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας,
(22) «κύκλος ζωής»: όλα τα πιθανά διαδοχικά στάδια ενός προϊόντος, δηλαδή έρευνα και ανάπτυξη, βιομηχανική ανάπτυξη, παραγωγή, επισκευή, εκσυγχρονισμός, τροποποίηση, συντήρηση, διοικητική μέριμνα, κατάρτιση, δοκιμή, απόσυρση και διάθεση,
(23) «Κυλιόμενος Προγραμματισμός των Συμβάσεων Στρατιωτικού Εξοπλισμού – ΚΠΣΣΕ»: Μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων που προκύπτει από το ΜΠΑΕ, με βάση τις διαδικασίες του παρόντος νόμου. Ανανεώνεται κυλιόμενα σε ετήσια βάση,
(24) «Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Αμυντικών Εξοπλισμών – ΜΠΑΕ»: ονομάζεται το πρόγραμμα στο οποίο αποτυπώνεται ο σχεδιασμός των απαιτούμενων ανά Γενικό Επιτελείο εξοπλιστικών προγραμμάτων (προμήθεια, εν συνεχεία υποστήριξη, αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός στρατιωτικού εξοπλισμού, υπηρεσίες, έργα) για την υλοποίηση των προβλέψεων της Δομής Δυνάμεων,
(25) «μέσο»: το υλικό που αναφέρεται στο Δεύτερο Μέρος του παρόντος νόμου και αφορά στο βασικό εξοπλισμό, στον οποίο υπάγονται μεγάλες και μείζονος σημασίας μονάδες υλικού, που προορίζονται να εκπληρώσουν κύρια πολεμική αποστολή, ως και μονάδες άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης της αποστολής αυτής, όπως αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, άρματα μάχης, πυροβόλα, συγκροτήματα εκτόξευσης πυραύλων, οχήματα ειδικά και μη, σταθμοί RADAR ή ασύρματοι, εκπαιδευτικά συγκροτήματα και άλλα συναφή ως και εκσυγχρονισμοί αυτών.
(26) «μη στρατιωτικές αγορές»: συμβάσεις που αφορούν στην προμήθεια μη στρατιωτικών προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων για υλικοτεχνικούς σκοπούς και συνάπτονται σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στο άρθρο 136,
(27) «οικονομικός φορέας»: ένας προμηθευτής, πάροχος υπηρεσιών, ή εργολήπτης,
(28) «πρόγραμμα ή υποπρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού»: ολοκληρωμένη πρόταση για προμήθειες, υπηρεσίες ή έργα που αφορούν στρατιωτικό εξοπλισμό.
(29) «προκήρυξη διαγωνισμού»: περίληψη της διακήρυξης διαγωνισμού, που περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης και σύναψης σύμβασης και με την οποία η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί την πρόθεσή της να συνάψει σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,
(30) «προμηθευτής», «πάροχος υπηρεσιών» και «εργολήπτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του Δημοσίου ή ένωση των εν λόγω προσώπων ή φορέων, που προσφέρει αντίστοιχα, την προμήθεια προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων στην αγορά. Στην έννοια της ένωσης προσώπων συμπεριλαμβάνονται και οι κοινοπραξίες καθώς και οι συμπράξεις,
(31) «προσφέρων»: οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο διαδικασίας κλειστής ή με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικού διαλόγου,
(32) «στρατιωτικός εξοπλισμός»: εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή προσαρμοσμένος για στρατιωτικούς σκοπούς, ο οποίος προορίζεται για χρήση ως όπλο, πυρομαχικό ή πολεμικό υλικό. Στην έννοια του στρατιωτικού εξοπλισμού εμπίπτουν και τα προϊόντα, τα οποία μολονότι αρχικώς είχαν σχεδιασθεί για πολιτική χρήση, αργότερα προσαρμόσθηκαν σε στρατιωτικούς σκοπούς για να χρησιμοποιηθούν ως όπλα, πυρομαχικά ή πολεμικό υλικό (υλικά διττής χρήσεως).
(33) «στρατιωτικό δημόσιο έργο»: το έργο που αφορά στην εξυπηρέτηση – λειτουργία στρατιωτικού εξοπλισμού, αλλά και το έργο το οποίο ενδεχομένως δεν σχετίζεται άμεσα με στρατιωτικό εξοπλισμό, ωστόσο εξυπηρετεί και επιδιώκει αποκλειστικά και αυτοτελώς στρατιωτικό σκοπό, όπως ιδίως έργα που αφορούν στην κατασκευή στρατιωτικών φυλακίων ή την κατασκευή διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης στρατιωτικών αεροσκαφών,
(34) «σύμβαση»: σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων κατά την έννοια του παρόντος,
(35) «σύμβαση έργου»: σύμβαση που έχει ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου που αφορά μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο τμήμα 45 του CPV ή ενός έργου, είτε ακόμη την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες,
(36) «σύμβαση προμηθειών»: σύμβαση εκτός σύμβασης έργου που έχει ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς προαίρεση αγοράς, προϊόντων• σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει επίσης, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται σύμβαση προμηθειών,
(37) «σύμβαση υπηρεσιών»: σύμβαση, εκτός από σύμβαση έργου ή προμηθειών, που έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών• σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτόχρονα προμήθεια προϊόντων και παροχή υπηρεσιών θεωρείται σύμβαση υπηρεσιών, εφόσον η αξία των υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση• σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών και περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο τμήμα 45 του CPV που μόνο παρεμπιπτόντως έχουν σχέση με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, θεωρείται σύμβαση υπηρεσιών,
(38) «συμφωνία-πλαίσιο»: συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν στη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, κατά περίπτωση, τις προβλεπόμενες ποσότητες,
(39) «συνδεδεμένη επιχείρηση»: κάθε επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος της σύμβασης μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή ή κάθε επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή στον ανάδοχο ή η οποία, ως ανάδοχος, υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν• κυρίαρχη επιρροή τεκμαίρεται όταν μια επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του καταβεβλημένου κεφαλαίου της επιχείρησης ή διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση ή μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης,
(40) «υπεργολαβία»: σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται γραπτώς μεταξύ ενός αναδόχου και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων με σκοπό την εκτέλεση μέρους ή ποσοστού της σύμβασης και έχει αντικείμενό της προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
(41) «υποψήφιος»: οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να τύχει προσκλήσεως συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο.