Άρθρο 09 – Αρμοδιότητες της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων

1. Η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων που λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από:
α. τα άρθρα 5 έως 8, σχετικά με τη Δομή Δυνάμεων, τον ΜΠΑΕ, τον ΚΠΣΣΕ και την Ενεργοποίηση Προγράμματος Στρατιωτικού Εξοπλισμού,
β. το άρθρο 10, σχετικά με την Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ),
γ. το άρθρο 88, σχετικά με την κατακύρωση συμβάσεων μείζονος οικονομικής αξίας,
δ. το άρθρο 130, σχετικά με την αξιοποίηση μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού.
2. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή ενημερώνεται από τον ΥΕΘΑ, μια τουλάχιστον φορά σε κάθε τακτική σύνοδο, για την εξέλιξη των εξοπλιστικών προγραμμάτων μείζονος οικονομικής αξίας και τη συνολική εξέλιξη του ΜΠΑΕ και του ΚΠΣΣΕ.