Άρθρο 88 – Κατακύρωση σύμβασης

1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγείται την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα του πέμπτου Κεφαλαίου.
2. Στις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%). Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
3. Το σχέδιο της κατακυρωτικής απόφασης, περιγράφει τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΧ, καθορίζει τους αρμόδιους φορείς και όργανα της αναθέτουσας αρχής για την παρακολούθηση και εκτέλεση της σύμβασης, υπόκειται δε στον προβλεπόμενο από το άρθρο 80 του ν.δ. 721/1970 προληπτικό έλεγχο.
4. Η απόφαση:
α. για την έγκριση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού,
β. για την κατακύρωση ή μη της σύμβασης στο όνομα του επιλεγέντος οικονομικού φορέα,
γ. για την έγκριση ή μη της αντίστοιχης δαπάνης,
λαμβάνεται για ποσό άνω των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000€) από το ΚΥΣΕΑ, μετά από εισήγηση του ΥΕΘΑ και γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Για συμβάσεις μικρότερης οικονομικής αξίας είναι δυνατόν να εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο κατά την κρίση του ΥΕΘΑ, διαφορετικά η απόφαση λαμβάνεται από τον ΕΟΕ, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

  • 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:27 | Γεώργιος Ζαφειρόπουλος

    Θεωρώ σημαντικό το σχέδιο σύμβασης να αποτελεί μέρος της κατακυρωτικής απόφασης, ώστε να αποφεύγονται ασυμφωνίες μεταξύ τους, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν μέχρι και σε άρνηση υπογραφής του σχεδίου σύμβασης από τον ανάδοχο (έχουν καταγραφεί τέτοια περιστατικά στο παρελθόν).