Άρθρο 64 – Έλεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίων και επιλογής των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων (άρθρο 38 της Οδηγίας)

1. Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των προβλεπόμενων στα άρθρα 83 και 84 κριτηρίων, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 77, αφού η αναθέτουσα αρχή ελέγξει την επάρκεια των οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί δυνάμει των άρθρων 65 ή 66, σύμφωνα με τα κριτήρια της χρηματοοικονομικής ικανότητας, των επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων ή ικανοτήτων που ορίζονται στα άρθρα 67 έως 71 και, ενδεχομένως, των αμερόληπτων κανόνων και κριτηρίων που ορίζονται στην παρ. 3.
2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής και τεχνικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 68. Η έκταση των οριζόμενων στα άρθρα 67 και 68 πληροφοριών, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα των ικανοτήτων που απαιτούνται για μια συγκεκριμένη σύμβαση πρέπει να συνδέονται με το φυσικό αντικείμενο και το οικονομικό μέγεθος της υπό ανάθεση σύμβασης και να είναι ανάλογα προς αυτό. Τα ελάχιστα αυτά επίπεδα αναφέρονται υποχρεωτικά στην προκήρυξη του διαγωνισμού και εξειδικεύονται στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης.
3. Στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και στον ανταγωνιστικό διάλογο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των κατάλληλων υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται για να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν σε διάλογο. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει στην προκήρυξη του διαγωνισμού και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης τα αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια ή κανόνες που προτίθεται να χρησιμοποιήσει κατά την προεπιλογή υποψηφίων και τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων που προτίθεται να καλέσει στη δεύτερη φάση της διαδικασίας ανάθεσης και, ενδεχομένως, το μέγιστο αριθμό. Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που προτίθενται να καλέσει δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις. Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται από την αναθέτουσα αρχή να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας ανάθεσης είναι τουλάχιστον ίσος προς τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων που έχει καθορισθεί εκ των προτέρων στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων υποψηφίων.
4. Όταν ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας είναι μικρότερος από το ελάχιστο όριο, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να συνεχίσει τη διαδικασία καλώντας τον υποψήφιο ή τους υποψήφιους που διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.
5. Εάν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι ο αριθμός των κατάλληλων υποψηφίων είναι πολύ μικρός για την εξασφάλιση πραγματικού ανταγωνισμού, μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία και να δημοσιεύσει εκ νέου την αρχική προκήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 και το άρθρο 59, ορίζοντας νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι που επελέγησαν από την πρώτη δημοσίευση και οι υποψήφιοι που επιλέγονται από τη δεύτερη δημοσίευση προσκαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 75. Η ευχέρεια αυτή δεν περιορίζει τη δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να ακυρώσει την υπό εξέλιξη διαδικασία και να δρομολογήσει νέα διαδικασία.
6. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να συμπεριλάβει οικονομικούς φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, ούτε υποψηφίους που δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.
7. Όταν η αναθέτουσα αρχή κάνει χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών, η οποία προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 48 και στην παρ. 7 του άρθρου 49, επιβάλλει τον περιορισμό αυτόν εφαρμόζοντας τα κριτήρια ανάθεσης που έχει επισημάνει στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τελική φάση ο αριθμός αυτός πρέπει να επιτρέπει τη διασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός λύσεων ή κατάλληλων υποψηφίων.