Άρθρο 22 – Αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων (άρθρο 4 της Οδηγίας)

Η αναθέτουσα αρχή αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργεί με διαφάνεια.