Άρθρο 139 – Συμβάσεις ανατιθέμενες σε προστατευόμενα εργαστήρια (άρθρο 14 της Οδηγίας)

1. Μπορεί να παραχωρείται κατ’ αποκλειστικότητα σε προστατευόμενα εργαστήρια το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων ή να εκτελούνται οι συμβάσεις αυτές στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζόμενων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία, λόγω της φύσης ή της βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους, δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες.
2. Η προκήρυξη διαγωνισμού κάνει μνεία της παρούσας διάταξης.