Άρθρο 72 – Δικαιολογητικά και κανόνες ποιοτικής επιλογής

1. Στο στάδιο ποιοτικής επιλογής οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποβάλλουν δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξουν:
α. τη νομιμοποίησή τους,
β. την προσωπική κατάσταση και επαγγελματική τους επάρκεια, σύμφωνα με τα άρθρα 37, 65 και 66.
γ. τη χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητά τους, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 68,
δ. την επίκληση της χρηματοοικονομικής ή τεχνικής ικανότητας τρίτων, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 67 και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 68,
ε. την ύπαρξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας ή/και περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 69 και 70.
2. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, καθώς και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι αυτά πληρούνται, εξειδικεύονται στα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσφεύγει στο e-Certis και να απαιτεί κατά κύριο λόγο είδη πιστοποιητικών ή μορφές αποδεικτικών εγγράφων που καλύπτονται από το e-Certis.
3. Εάν ο υποψήφιος αποτελεί ένωση προσώπων, υποβάλει τα δικαιολογητικά των παρ. 1 και 2, κατά περίπτωση, για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση προσώπων. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται επίσης δήλωση των μελών της ένωσης προσώπων αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση προσώπων, τον καθορισμό ενός μέλους ως υπεύθυνου για το συντονισμό, τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της ένωσης προσώπων έναντι της αναθέτουσας αρχής και πράξη του οργάνου διοίκησης κάθε μέλους της ένωσης προσώπων, από την οποία να προκύπτει η έγκριση για τη συμμετοχή του μέλους στην ένωση προσώπων.
4. Όταν υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από υποψήφιο που δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους ή θα βασιστεί σε ικανότητες τρίτων για την εκτέλεση της σύμβασης στην περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος, προσκομίζονται από τον υποψήφιο τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής των παρ. 1 έως 3 για τους υπεργολάβους ή τρίτους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.
5. Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, η αναθέτουσα αρχή δύναται να:
α. δέχεται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 34, για τα δικαιολογητικά των περιπτ. β, γ και δ της παρ. 1.
β. θεωρεί σαν ήδη προσκομισθέντα, εν ισχύ δικαιολογητικά που είναι καταχωρισμένα στο ΕΜΕΑΤ, σε εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 36.

  • 7 Δεκεμβρίου 2018, 14:19 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

    Παράγραφος 4. Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης , καθώς και τα δικαιολογητικά που δεν είχε καταθέσει κατά τη διαδικασία ποιοτικής επιλογής στην περίπτωση που είχε υποβάλει ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Ποιός ο λόγος υποβολής του ΕΕΕΣ εάν υπάρχει υποχρέωση συγκέντρωσης και κατάθεσης και των δικαιολογητικών αυτών μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης?? Προτείνουμε να ληφθεί υπόψη το από 28-9-18 με αρ. πρωτ. 5035 Διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΔΗΣΥ για «Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού»