Άρθρο 138 – Συμφωνίες-πλαίσιο εν συνεχεία υποστήριξης οπλικών συστημάτων

1. Η εν συνεχεία υποστήριξη (FOS) των οπλικών συστημάτων (Ο/Σ) υλοποιείται είτε με τη σύναψη συμβάσεων, εφόσον όλοι οι ουσιώδεις όροι της υποστήριξης (αντικείμενo, τιμές και ποσότητες) είναι καθορισμένοι, είτε με συμφωνίες-πλαίσιο και εκτελεστικές αυτών συμβάσεις με τη μορφή εντολών/παραγγελιών, εφόσον δεν δύναται να συμφωνηθούν εκ των προτέρων όλοι οι ουσιώδεις όροι αυτής (αντικείμενo, τιμές και ποσότητες) και υπό την προϋπόθεση τήρησης της παρ. 2.
2. Στις συμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται για την κάλυψη απαιτήσεων ΕΣΥ πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
α. Η μέγιστη εκτιμώμενη συνολική αξία προμηθειών και υπηρεσιών που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στη χρονική διάρκεια ισχύος της συμφωνίας.
β. Ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων της αναθέτουσας αρχής.
γ. Η κατηγοριοποίηση των υλικών και υπηρεσιών που ενδέχεται να απαιτηθούν στη χρονική διάρκεια ισχύος της συμφωνίας, καθώς και η κοστολόγηση αυτών, κατά το μέτρο που είναι εφικτό.
δ. Η ρητή πρόβλεψη δυνατότητας τροποποίησης των απαιτήσεων με τη μορφή ρητρών αναθεώρησης ή προαίρεσης, καθώς και της δυνατότητας μεταβολών των ποσοτικά (αριθμητικά ή ποσοστιαία) προσδιορίσιμων στοιχείων, υπό τον όρο ότι δεν συντελείται υπέρβαση της μέγιστης εκτιμώμενης συνολικής αξίας και δεν μεταβάλλονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής.
ε. Η πρόβλεψη τύπου αναπροσαρμογής τιμών, στις περιπτώσεις που είναι εφικτό.
3. Όταν το πραγματικό κόστος της υποστήριξης (προμήθειας, εκτέλεσης υπηρεσίας ή/και εργασίας) υπερβαίνει αυτό που εκτιμήθηκε αρχικά από τον αντισυμβαλλόμενο και αναγράφηκε στην προσφορά του, η υποστήριξη θα πραγματοποιείται μόνον εφόσον την εγκρίνει τελικά η αναθέτουσα αρχή και σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν υπερβαίνει τη μέγιστη εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που το πραγματικό κόστος υπολείπεται του αρχικώς εκτιμηθέντος και αναγραφέντος στην προσφορά του αντισυμβαλλομένου, η αναθέτουσα αρχή θα επιβαρύνεται μόνο με το πραγματικό κόστος.

  • 7 Δεκεμβρίου 2018, 14:18 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

    Προτείνουμε τη διαγραφή του άρθρου, διότι με την εφαρμογή του αναιρείται στην ουσία της η υποχρέωση της υπογραφής σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης ταυτόχρονα με τη σύμβαση προμήθειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 11.

  • 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:16 | Γεώργιος Ζαφειρόπουλος

    Εξαιρετικά σημαντικό άρθρο, που θα ανοίξει επιτέλους το δρόμο για τη σύναψη συμβάσεων εν συνεχεία υποστήριξης. Εισηγούμαι την ενσωμάτωσή του στο άρθρο 11.