Άρθρο 39 – Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 18 της Οδηγίας)

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο σημείο 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ, περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να επιτρέπουν την πρόσβαση των προσφερόντων στο διαγωνισμό με ίσους όρους και να μην έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων φραγμών στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.
3. Με την επιφύλαξη είτε υποχρεωτικών εθνικών τεχνικών κανόνων (περιλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την ασφάλεια προϊόντος) είτε των τεχνικών απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να πληροί η Ελλάδα δυνάμει διεθνών συμφωνιών τυποποίησης, ώστε να εγγυάται τη διαλειτουργικότητα που απαιτείται από τις εν λόγω συμφωνίες και υπό τον όρο ότι αυτές είναι συμβατές προς το δίκαιο της ΕΕ, οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται:
α. είτε με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ και κατά σειρά προτίμησης:
αα) στα εθνικά μη στρατιωτικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων,
ββ) στις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις,
γγ) στις κοινές μη στρατιωτικές τεχνικές προδιαγραφές,
δδ) στα εθνικά μη στρατιωτικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά των διεθνών προτύπων,
εε) σε άλλα διεθνή μη στρατιωτικά πρότυπα,
στστ) σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή, εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, σε άλλα εθνικά μη στρατιωτικά πρότυπα, στις εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των προϊόντων,
ζζ) σε μη στρατιωτικά τεχνικά πρότυπα που προέρχονται από τη βιομηχανία και αναγνωρίζονται ευρέως από αυτήν ή
ηη) στα εθνικά «πρότυπα αμυντικού εξοπλισμού» που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3 και προδιαγραφές αμυντικού υλικού παρόμοιες με εκείνα τα πρότυπα. Κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο»,
β. είτε με όρους επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, οι οποίοι μπορούν να περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, υπό τον όρο ότι οι παράμετροι αυτές είναι αρκετά ακριβείς, ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στην αναθέτουσα αρχή να αναθέτει τη σύμβαση,
γ. είτε με αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτ. β΄, παραπέμποντας, ως τεκμήριο της συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτ. α΄,
δ. είτε με παραπομπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτ. α΄ για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτ. β΄ για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά.
4. Όταν η αναθέτουσα αρχή κάνει χρήση της δυνατότητας παραπομπής στις προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 3 δεν μπορεί να απορρίψει μια προσφορά με την αιτιολογία ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται δεν τηρούν τις προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπο που ικανοποιεί την αναθέτουσα αρχή και με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι οι λύσεις που προτείνει ικανοποιούν ισοδύναμα τις απαιτήσεις που ορίζουν οι τεχνικές προδιαγραφές. Κατάλληλο μέσο μπορεί να συνιστά τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών που έχει συντάξει αναγνωρισμένος οργανισμός.
5. Όταν η αναθέτουσα αρχή κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στις περιπτ. β΄ έως δ΄ της παρ. 3 να καθορίζει προδιαγραφές από άποψη επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, δεν μπορεί να απορρίπτει προσφορά που πληροί εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, κοινή τεχνική προδιαγραφή, διεθνές πρότυπο ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που η ίδια έχει ορίσει. Ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπο που ικανοποιεί την αναθέτουσα αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι τα έργα, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που πληρούν το πρότυπο ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Κατάλληλο μέσο μπορεί να συνιστά τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών που έχει συντάξει αναγνωρισμένος οργανισμός.
6. Όταν η αναθέτουσα αρχή ορίζει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά με όρους επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αναφέρονται στην περίπτ. β΄ της παρ. 3, μπορεί να χρησιμοποιεί τις λεπτομερείς προδιαγραφές ή, εφόσον χρειάζεται, τμήματα των λεπτομερών προδιαγραφών, όπως καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά, (πολύ) εθνικά οικολογικά σήματα ή από οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήμα, υπό την προϋπόθεση ότι:
α. είναι ενδεδειγμένες για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των προμηθειών ή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης,
β. οι απαιτήσεις του σήματος έχουν διαμορφωθεί με βάση επιστημονικά στοιχεία,
γ. τα οικολογικά σήματα εγκρίνονται με διαδικασία στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και
δ. είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναφέρει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν το οικολογικό σήμα τεκμαίρεται ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η συγγραφή υποχρεώσεων. Η αναθέτουσα αρχή δέχεται κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό μέσο, όπως τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών που έχει συντάξει αναγνωρισμένος οργανισμός.
7. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, αναγνωρισμένοι οργανισμοί είναι τα εργαστήρια δοκιμών και βαθμονόμησης, καθώς και οι οργανισμοί επιθεώρησης και πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα εφαρμοστέα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η αναθέτουσα αρχή δέχεται πιστοποιητικά από οργανισμούς αναγνωρισμένους σε άλλα κράτη − μέλη.
8. Εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή εμπορικού σήματος ή διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή τύπου ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχαν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή των παρ. 3 και 4. Η εν λόγω μνεία συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο». Στην περίπτωση αυτή, υποχρεωτικά στην τεχνική προδιαγραφή θα προσδιορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και η διαδικασία με την οποία θα τεκμηριώνεται η ισοδυναμία των προσφερόμενων ειδών με τα ζητούμενα.
9. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται:
α. για στρατιωτικό εξοπλισμό μείζονος οικονομικής αξίας, από τα Ανώτατα Συμβούλια των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων,
β. για τον υπόλοιπο στρατιωτικό εξοπλισμό, από τα αρμόδια Γενικά Επιτελεία,
γ. για κοινό στα τρία Γενικά Επιτελεία στρατιωτικό εξοπλισμό, από το Γενικό Επιτελείο στο οποίο ανατίθεται η ενεργοποίηση του προγράμματος από το ΓΕΕΘΑ.
Σε κάθε περίπτωση επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή τυποποίηση και διακλαδικότητα με ενοποιημένες προδιαγραφές για κοινά χρησιμοποιούμενα υλικά και η προβλεπόμενη κωδικοποίηση-ταξινόμηση όλων των υπό προμήθεια υλικών, υπηρεσιών και έργων.