Άρθρο 30 – Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμφωνίες – πλαίσιο (άρθρο 29, παρ.3 και 4 της Οδηγίας)

1. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται βάσει των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο. Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να διαβουλεύεται γραπτώς με τον φορέα που συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του να ολοκληρώσει την προσφορά του, εφόσον προβλέπεται από τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο.
2. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, οι φορείς αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή παραδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης.
3. Η σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται σε μία συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς μπορεί να γίνει:
α. είτε απευθείας με το μέρος που επιλέγει η αναθέτουσα αρχή, κατ’ εφαρμογή των όρων της αρχικής συμφωνίας-πλαίσιο, όταν οι όροι αυτοί είναι επαρκώς σαφείς για τον προσδιορισμό της βέλτιστης προσφοράς σύμφωνα με το επιλεγέν κριτήριο ανάθεσης,
β. είτε, αν δεν συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτ. α΄, με τη διενέργεια συνοπτικής διαδικασίας υποβολής προσφορών από τα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή τα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο διαγωνίζονται εκ νέου, με βάση τους αρχικούς όρους που αναφέρονται στα έγγραφα της συμφωνίας-πλαίσιο, οι οποίοι μπορούν να διευκρινίζονται ή να προσαρμόζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε σύμβασης.
4. Στην περίπτωση της περίπτ. β΄ της παρ. 3, για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί βάσει πολυμερούς συμφωνίας-πλαίσιο, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως τα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο που είναι ικανά να υλοποιήσουν τη συγκεκριμένη σύμβαση να υποβάλουν προσφορά για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Η αναθέτουσα αρχή ορίζει επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την υποβολή των προσφορών.
5. Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενό τους παραμένει εμπιστευτικό έως τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής. Η αναθέτουσα αρχή αναθέτει τη σύμβαση στον οικονομικό φορέα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που καθορίζονται στα έγγραφα της συμφωνίας-πλαίσιο.
6. Τα κριτήρια ανάθεσης κάθε σύμβασης που συνάπτεται σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτ. β΄ της παρ. 3 δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται με τα κριτήρια ανάθεσης που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν εξ αρχής καθορισθεί στα έγγραφα της συμφωνίας-πλαίσιο. Η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να εξειδικεύει τα κριτήρια αυτά για κάθε σύμβαση στην πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς της παρ. 4. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση δεν πρέπει να περιλαμβάνει υποκριτήρια, τα οποία, αν ήταν εκ των προτέρων γνωστά, θα επηρέαζαν την υποβολή της προσφοράς για τη συμφωνία-πλαίσιο, ούτε υποκριτήρια που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος ενός ή περισσοτέρων των μερών της πολυμερούς συμφωνίας-πλαίσιο.
7. Αν κατά τη διαδικασία ανάθεσης μίας σύμβασης, σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 3 και τις παρ. 4, 5 και 6 δεν υποβληθούν προσφορές ή διαπιστωθεί ότι οι υποβληθείσες είναι ακατάλληλες ως προς το περιεχόμενό τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί είτε να επαναλάβει τη διαδικασία είτε να προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με ένα ή περισσότερα από τα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο.
8. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης και λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο περιγράφονται στα άρθρα 103 και 104, αντίστοιχα.