Άρθρο 87 – Κατάρτιση σχεδίου σύμβασης

1. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών ή η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μετά την έκδοση απόφασης της αναθέτουσας αρχής για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και τον έλεγχο των δικαιολογητικών του σύμφωνα με το άρθρο 85, προβαίνει με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και την προσφορά του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτή έγινε τελικά αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, στην κατάρτιση σχεδίου της προς υπογραφή σύμβασης.
2. Οι συμβάσεις συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, υπογράφονται σε δύο πρωτότυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο. Επίσημη μετάφραση σε ξένη γλώσσα όταν απαιτείται θα γίνεται με μέριμνα του αναδόχου και σε περίπτωση αμφιβολιών θα υπερισχύει το ελληνικό κείμενο.