Άρθρο 06 – Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Αμυντικών Εξοπλισμών

1. Με βάση τη Δομή Δυνάμεων του άρθρου 5, καταρτίζεται από το ΓΕΕΘΑ ο Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ) για την προμήθεια νέων μέσων και την κάλυψη των απαιτήσεων υποστήριξης των υφιστάμενων μέσων. Ο ΜΠΑΕ έχει δωδεκαετή διάρκεια και επανεξετάζεται και επικαιροποιείται ανά έτος ή και συντομότερα, εάν μεταβάλλονται κρίσιμα δεδομένα.
2. Στον ΜΠΑΕ αποτυπώνεται ο συνολικός σχεδιασμός των απαιτούμενων ανά Γενικό Επιτελείο προγραμμάτων με το συνολικό εκτιμώμενο κόστος και τη σειρά προτεραιότητας υλοποίησης αυτών.
3. Ο ΜΠΑΕ, ανεξάρτητα από την προβλεπόμενη πηγή χρηματοδότησης, διακρίνεται σε δύο μέρη:
α. Στο πρώτο μέρος εντάσσονται τα προγράμματα προμήθειας νέων μέσων συμπεριλαμβανομένης της αρχικής και της εν συνεχεία υποστήριξης αυτών.
β. Στο δεύτερο μέρος εντάσσονται τα προγράμματα υποστήριξης (προμήθειες, υπηρεσίες, έργα υποδομής) των υφιστάμενων μέσων.
4. Για την κατάρτιση, επανεξέταση και επικαιροποίηση του ΜΠΑΕ εφαρμόζονται η διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 5.
5. Για την έγκριση υλοποίησης του ΜΠΑΕ οι χρηματοδοτικές απαιτήσεις του οποίου δύναται να καλυφθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους από πιστώσεις που προβλέπεται να εγγραφούν σε ΚΑΕ του ΥΠΕΘΑ για υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8.

  • 7 Δεκεμβρίου 2018, 12:19 | Αίθων – Οδυσσεύς Ναρλής

    Η αναφερόμενη 12-ετής περίοδος είναι εξαιρετικά μικρή και οπωσδήποτε παντελώς ανεπαρκής για την πρόβλεψη μακροχρόνιων απαιτήσεων. Εξασφαλίζει άμεσες προμήθειες που εκτελούνται με αγορές από το εξωτερικό υπαρχόντων και δοκιμασμένων συστημάτων, και αυτές μόνο οριακά. Να υπενθυμίσω ότι αυτό συνέβη και με την «αγορά του αιώνα» που κατέληξε σε κατακερματισμό των πακέτων αγοράς (πράγματι, πόσες φορές αγοράσαμε F-16 άραγε σε μια περίοδο 25-ετίας και τώρα αναγκαζόμαστε να τα αναβαθμίσουμε;) ενώ είχαμε εξ-αρχής δεδομένη τόσο την εξέλιξη της τουρκικής απειλής και ήταν επί πλέον γνωστές οι απαιτήσεις της τουρκικής αεροπορίας σε F-16.

    Αν διατηρηθεί ως χρόνος «μακροπρόθεσμου σχεδιασμού» τα 12 χρόνια αυτό που θα γίνει είναι να κάνουμε διαδοχικές τμηματικές αγορές με αποτέλεσμα να μην πετύχουμε μείωση των τιμών και καλύτερες συνθήκες πληρωμής, να μην οργανώσουμε την εθνική βιομηχανική βάση και βεβαίως να απολέσουμε και την δυνατότητα επίτευξης οικονομίας κλίμακος. Εκ κατακλείδι δεν θα επιτύχουμε επιχειρησιακά το επιδιωκόμενο πλεονέκτημα και την αποτροπή αλλά επί προσθέτως θα επιβαρύνουμε και την εθνική οικονομία.

    Πρότασή μου είναι ο σχεδιασμός να είναι τουλάχιστο 25 – ετής ώστε να γίνει κατάλληλος σχεδιασμός για να συμμετέχουμε σαν χώρα στις διακρατικές συνεργασίες για την ανάπτυξη και συμπαραγωγή των European Future Combat Air System (EFCAS), του Future Combat Air System (FCAS) και του EMALE – RPAS.