Άρθρο 131 – Προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης

1. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπορεί να υλοποιεί ερευνητικά – αναπτυξιακά προγράμματα αμυντικού χαρακτήρα, είτε μέσω της ανάθεσης συμβάσεων με αντικείμενο εν μέρει ή εν συνόλω δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (ΕΑ), σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 είτε μέσω της συμμετοχής σε Διακρατικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΔΟΠΕΑΣ), σύμφωνα με την περίπτ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4.
2. Οι συμβάσεις έρευνας και ανάπτυξης διακρίνονται:
α. στις απλές συμβάσεις ΕΑ, με αντικείμενο δραστηριότητες της παρ. 3, και
β. στις μικτές συμβάσεις ΕΑ με επιχειρησιακές εφαρμογές, με αντικείμενο αφενός δραστηριότητες ΕΑ της παρ. 3, αφετέρου αποτελέσματα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από το ΥΠΕΘΑ και να ενσωματωθούν στις δυνατότητές του (προ−παραγωγή ή παραγωγή υλικών και προϊόντων για λογαριασμό του ΥΠΕΘΑ, βάσει των αποτελεσμάτων του σταδίου της έρευνας).
3. Ως έρευνα και ανάπτυξη νοούνται όλες οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν:
α. είτε βασική έρευνα, η οποία συνίσταται σε πειραματική ή θεωρητική εργασία που αναλαμβάνεται κυρίως για την παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά με τα βασικά αίτια φαινομένων και παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται πρακτική εφαρμογή ή χρήση,
β. είτε εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία συνίσταται σε πρωτότυπα έργα με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης, η οποία κατευθύνεται πρωτίστως και προς ένα συγκεκριμένο πρακτικό στόχο ή σκοπό,
γ. είτε πειραματική ανάπτυξη, η οποία συνίσταται σε έργο που βασίζεται σε υφιστάμενη γνώση που έχει ληφθεί από έρευνα ή εμπειρία στην πράξη, με σκοπό την παρασκευή νέων υλικών, προϊόντων ή συσκευών, την εισαγωγή νέων διεργασιών, συστημάτων και υπηρεσιών ή τη σημαντική βελτίωση εκείνων που ήδη υπάρχουν. Η πειραματική ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων τεχνολογικής επίδειξης, δηλαδή συσκευών που θα καταδεικνύουν τις επιδόσεις νέας μεθόδου ή τεχνολογίας σε σχετικό ή αντιπροσωπευτικό περιβάλλον. Η έρευνα και ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει την κατασκευή και το χαρακτηρισμό πρωτοτύπων προ−παραγωγής, εργαλεία, βιομηχανική μηχανοτεχνία, βιομηχανικό σχεδιασμό ή κατασκευή.
4. Οι απλές συμβάσεις ΕΑ ανατίθενται:
α. είτε, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την περίπτ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, με τον ανάδοχο που επιλέγει η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε προγράμματος ΕΑ, όταν η σύμβαση ΕΑ έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, τα οφέλη των οποίων, όπως ιδίως τα πνευματικά δικαιώματα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, δεν ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της και υπό τον όρο ότι η χρηματοδότηση της σύμβασης δεν προέρχεται αποκλειστικά από πόρους της αναθέτουσας αρχής ή του Δημοσίου εν γένει,
β. είτε, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού του άρθρου 50, όταν η σύμβαση ΕΑ έχει ως αντικείμενο:
αα. την παροχή υπηρεσιών ΕΑ, τα οφέλη των οποίων ανήκουν για ιδία χρήση αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή, η οποία καταβάλει το σύνολο της αμοιβής για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών ΕΑ ή
ββ. την προμήθεια προϊόντων που κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης ή αποτελούν έργα τεχνολογικής επίδειξης, με εξαίρεση την παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίζουν την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης,
γ. στην περίπτωση των απλών συμβάσεων είναι δυνατή και η χρήση του ανταγωνιστικού διαλόγου, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
5. Οι μικτές συμβάσεις ΕΑ ανατίθενται κατ’ εφαρμογή των γενικών διατάξεων του παρόντος, λαμβάνοντας κατεξοχήν υπόψη τις διατάξεις περί ασφάλειας πληροφοριών και ασφάλειας εφοδιασμού λόγω των επιχειρησιακών εφαρμογών των αποτελεσμάτων τους.