Άρθρο 40 – Ειδικοί όροι εκτέλεσης σύμβασης (άρθρο 20 της Οδηγίας)

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιβάλλει ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι συμβατοί με το δίκαιο της ΕΕ και ότι επισημαίνονται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι όροι αυτοί μπορούν ιδίως να αφορούν στην υπεργολαβία, στην ασφάλεια διαβαθμισμένων πληροφοριών, στην ασφάλεια εφοδιασμού που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή σε περιβαλλοντικές ή κοινωνικές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη, σύμφωνα με τα άρθρα 41 έως 44.