Άρθρο 12 – Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων

1. Οι συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στον τομέα της άμυνας συνάπτονται από το ΥΠΕΘΑ, που αποτελεί την αναθέτουσα αρχή.
2. Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Διενεργεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 3, των οποίων η εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι ίση ή ανώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 45.
β. Παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων της περίπτ. α΄ και διενεργεί τις απαιτούμενες προς τούτο διαδικασίες, πλην των παραλαβών και πληρωμών.
γ. Συγκροτεί τα συλλογικά όργανα των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων αρμοδιότητάς της, που προβλέπονται στο άρθρο 16.
δ. Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την εκπλήρωση των στατιστικών υποχρεώσεων του ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με το άρθρο 33.
ε. Υλοποιεί την Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 112 και πιστοποιεί τη συμμόρφωση νέων προϊόντων εγχώριας προέλευσης με συμφωνίες τυποποίησης.
στ. Διενεργεί τις διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων αξιοποίησης μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού, με εκτιμώμενο οικονομικό αντάλλαγμα ίσο ή ανώτερο από τα χρηματικά όρια του άρθρου 45, σύμφωνα με το άρθρο 130.
ζ. Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης του Κεφαλαίου Β΄ του Όγδοου Μέρους και συγκροτεί τις επιτροπές ελέγχου και παραλαβών αυτών.
η. Εκδίδει Κατευθυντήριες Οδηγίες επί θεμάτων ερμηνείας και εφαρμογής του παρόντος νόμου, για την τυποποίηση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων στον τομέα της άμυνας.

  • 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:53 | Γεώργιος Ζαφειρόπουλος

    Από τη στιγμή που σύμφωνα με τις προβλέψεις της §2.β η παρακολούθηση των συμβάσεων άνω των ορίων διενεργείται από τη ΓΔΑΕΕ, θα πρέπει και οι επιτροπές του άρθρου 17 να συγκροτούνται από αυτή, να υπάγονται και να αναφέρουν σε αυτή. Με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος από γραφειοκρατικές διαδικασίες σε περιπτώσεις απορρίψεων συμβατικών αντικειμένων, προστίμων κτλ. Σημειώνεται ότι οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβών του άρθρου 17, δεν έχουν ως αρμοδιότητα μόνο τις παραλαβές των συμβατικών αντικειμένων, αλλά και την εν γένει εκτέλεση των συμβατικών όρων και των υποχρεώσεων, τόσο της Αναθέτουσας Αρχής όσο και των αναδόχων (δηλαδή την παρακολούθηση της σύμβασης).