Άρθρο 112 – Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας

1. Οι διαδικασίες της ΚΔΠ για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών στρατιωτικού εξοπλισμού, με εξαίρεση απλά υλικά εμπορίου χαμηλής τεχνολογίας, διέπονται από τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα της σειράς AQAP (Allied Quality Assurance Procedures) και ISO (International Standardisation Organization) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η πιστοποίηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ανάδοχου αυτή είναι σύμφωνη με το εκάστοτε ισχύον πρότυπο ποιότητας, που προσδιορίζεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Η ΚΔΠ εφαρμόζεται κατόπιν ανάλυσης και προσδιορισμού των διακινδυνεύσεων στις συμβάσεις προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, με εξαίρεση τα απλά υλικά εμπορίου χαμηλής τεχνολογίας, για τα οποία δεν υπάρχουν υψηλές διακινδυνεύσεις.
3. Οι αρμόδιοι φορείς των κλάδων των ΕΔ συνεργάζονται και συντονίζονται με τη ΓΔΑΕΕ για τη διασφάλιση της ποιότητας του υπό προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού και την εκτέλεση των αναγκαίων επιχειρησιακών δοκιμών των υπό προμήθεια συστημάτων και μέσων, σε όλα τα στάδια που προηγούνται της διαδικασίας σύναψης μίας σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή καθορίζει στα έγγραφα της σύμβασης τις βασικές και ειδικές απαιτήσεις για τον καθορισμό και την εκτέλεση της διαδικασίας ΚΔΠ.
4. Η ΚΔΠ υλοποιείται σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του στρατιωτικού εξοπλισμού και λειτουργίας των συστημάτων και μέσων, όπως παρακάτω:
α. Για τις συμβάσεις που συνάπτονται με οικονομικούς φορείς του εσωτερικού, στο πλαίσιο του Κανονισμού ΚΔΠ και σε εναρμόνιση με τη STANAG 4107 και τις διεθνείς πρακτικές,
β. Για τις συμβάσεις που συνάπτονται με οικονομικούς φορείς χωρών μελών ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τη διαδικασία STANAG 4107, συνεπικουρούμενης από τις προβλέψεις του AQAP-2070 και επιπρόσθετων διμερών συμφωνιών, εφόσον υπάρχουν.
γ. Για τις συμβάσεις που συνάπτονται με οικονομικούς φορείς χωρών μη μελών ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τα σχετικά Μνημόνια Συνεργασίας.