Άρθρο 142 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του. Ως έναρξη διαδικασίας σύναψης νοείται:
α. η αποστολή προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις συμβάσεις χρηματικής αξίας ίσης ή άνω των ορίων του άρθρου 45,
β. η δημοσίευση προκήρυξης, για τις συμβάσεις χρηματικής αξίας κάτω των ορίων του άρθρου 45,
γ. η αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς ή συμμετοχής σε διαπραγμάτευση, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.
2. Αποφάσεις ενεργοποίησης προγραμμάτων που έχουν ληφθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς να έχει ξεκινήσει η διαδικασία σύναψης σύμβασης, επικαιροποιούνται στην έκταση που απαιτείται προκειμένου να εναρμονίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης τους.
3. Συμβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών που έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, εκτελούνται σύμφωνα με το καθεστώς που τις διείπε κατά το χρόνο σύναψής τους.
4. Οι διατάξεις περί έννομης προστασίας διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.