Άρθρο 60 – Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

1. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, πλέον της δημοσίευσης σύμφωνα με το άρθρο 58, να δημοσιεύει την προκήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Η προκήρυξη δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του ΗΜΔΗΣΑΤ. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΗΜΔΗΣΑΤ, η προκήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αρμόδιας υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής.
3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί επιπλέον να αναρτά την προκήρυξη σε ελεύθερα προσπελάσιμες από το κοινό υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ καθώς και να αποστέλλει την προκήρυξη για δημοσίευση στα Επιμελητήρια και σε Επαγγελματικές Ενώσεις ή Συνδέσμους Αμυντικής Βιομηχανίας.