Άρθρο 79 – Προέλευση και κατασκευή προϊόντων στις συμβάσεις προμηθειών

1. Εάν ο οικονομικός φορέας κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, αναφέρει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης που επισυνάπτει στην προσφορά του, το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής του.
2. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, στην προσφορά του αναφέρει τη χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος που προσφέρει, την επιχείρηση που θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής του. Στην προσφορά του επισυνάπτει υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά το εργοστάσιο κατασκευής του τελικού προϊόντος. Επισυνάπτει επίσης υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στον οικονομικό φορέα.
3. Εάν για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις κατασκευής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης που επισυνάπτει στην προσφορά του, τις διάφορες επιχειρήσεις και τα εργοστάσια κατασκευής, τον τόπο εγκατάστασης των επιχειρήσεων και των εργοστασίων τους, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος.
4. Προσφορά στην οποία δεν επισυνάπτονται οι δηλώσεις των παρ. 1, 2 και 3 απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή της επιχείρησης και του εργοστασίου που δηλώθηκε, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται από σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας και εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή.
5. Εάν, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, διαπιστωθεί από την αναθέτουσα αρχή ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του ΥΕΘΑ, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ και πρόσκληση του ενδιαφερόμενου για παροχή εξηγήσεων, ποινή προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του ΥΠΕΘΑ. Για το συγκεκριμένο εγχώριο οικονομικό φορέα ενημερώνεται το ΕΜΕΑΤ.
6. Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχείρησης ή του εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται από σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας και εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, εάν η κατασκευή του προϊόντος γίνει σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς την προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκρισή της, να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών ή την επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%), κατ’ ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της σύμβασης.

  • 7 Δεκεμβρίου 2018, 14:24 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

    Η απαίτηση σε περίπτωση που για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις κατασκευής, της δήλωσης των διαφόρων επιχειρήσεων, των εργοστασίων κατασκευής, του τόπου εγκαταστάσεις τους των επιχειρήσεων και των εργοστασίων κατασκευής, καθώς και του ποσοστού συμμετοχής της κάθε επιχείρηση στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος (στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την Σύμβαση) δημιουργεί τεράστιο διαχειριστικό φόρτο για τον κάθε οικον. Φορέα. Με τον απεριόριστο τρόπο που είναι διατυπωμένη η απαίτηση (θα μπορούσε να φτάνει και σε επίπεδο πρώτων υλών) και λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα των αλυσίδων προμηθειών, στις ενδιάμεσες φάσεις κατασκευής ενός προϊόντος εμπλέκεται μεγάλος αριθμός εταιρειών για τις οποίες η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων, καθώς και ο υπολογισμός ποσοστού συμμετοχής απαιτούν εξαιρετικά χρονοβόρες και πολλές φορές ανέφικτες διαδικασίες, που αφενός δεν επηρεάζουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος και αφετέρου βάζουν σε κίνδυνο τη διαγωνιστική διαδικασία.