Άρθρο 25 – Τεχνικός διάλογος

1. Πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης μιας σύμβασης, το Γενικό Επιτελείο που ενεργοποιεί το πρόγραμμα μπορεί, κατά την κρίση του, μέσω της διαδικασίας του τεχνικού διαλόγου, να διαβουλεύεται με οικονομικούς φορείς, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών και συμβουλών επί ζητημάτων που κρίνει ουσιώδη για τον καθορισμό των τεχνικών πτυχών της σύμβασης, ιδίως για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών υπό τον όρο ότι οι συμβουλές αυτές δεν επιφέρουν νόθευση του ανταγωνισμού.
2. Ο τεχνικός διάλογος διεξάγεται βάσει ειδικής πρόσκλησης για ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, κατά την κρίση του Γενικού Επιτελείου. Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν το Γενικό Επιτελείο. Για συμβάσεις των περιπτ. δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, η ειδική πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν δημοσιοποιείται, αλλά αποστέλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.
3. Η πρόσκληση αναφέρει τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου, το αντικείμενο της σύμβασης, τον τρόπο και την προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων. Στην πρόσκληση επισυνάπτεται περιγραφικό έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνεται κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο σχετικό με τη σύμβαση που προτίθεται να συνάψει η αναθέτουσα αρχή.
4. Ο τεχνικός διάλογος διαρκεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της ανακοίνωσης ή την αποστολή της πρόσκλησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ιδίως σε περιπτώσεις συμβάσεων μείζονος οικονομικής αξίας ή ιδιαίτερα σύνθετου αντικειμένου. Με την ολοκλήρωση του τεχνικού διαλόγου, το Γενικό Επιτελείο συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα σχόλια που υποβλήθηκαν.

  • 7 Δεκεμβρίου 2018, 14:34 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

    Στα αντικείμενα του τεχνικού διαλόγου να περιλαμβάνονται και η ικανοποίηση των σχετικών προβλέψεων για θέματα ασφαλείας εφοδιασμού καθώς και αντίστοιχα κατά περίπτωση θέματα που άπτονται της ΕΑΒΣ.
    Με αυτόν τον τρόπο θα επιτυγχάνεται η πληρέστερη και έγκαιρη κάλυψη των παραπάνω ουσιωδών θεμάτων.

  • 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:40 | Γεώργιος Ζαφειρόπουλος

    Εκτός από τον Τεχνικό Διάλογο, σημαντικό εργαλείο στη διεθνή πρακτική εκπόνησης τεχνικών προδιαγραφών (ιδιαίτερα όταν το αντικείμενο είναι πολύπλοκο και μερικώς άγνωστο) αποτελούν οι Έρευνες Αγοράς (Επίσημο αίτημα προς οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένο τομέα να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια της Υπηρεσίας, ή να την ενημερώσουν για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που διαθέτουν. Στη συνέχεια, με βάση τα συγκεντρωθέντα στοιχεία, εκπονούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, έτσι ώστε να μην «φωτογραφίζουν» συγκεκριμένο προμηθευτή και παράλληλα να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της αγοράς). Θεωρώ σημαντικό να συμπεριληφθούν στο παρόν άρθρο.