Άρθρο 38 – Έγγραφα της σύμβασης

1. Τα έγγραφα της σύμβασης περιλαμβάνουν:
α. την «προκήρυξη» του διαγωνισμού, που συντάσσεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 57 έως 60,
β. τη «διακήρυξη» του διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει τους Γενικούς Όρους (ΓΟ) και τους Ειδικούς Όρους (ΕΟ) της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης.
γ. την «απόφαση κατακύρωσης» της σύμβασης,
δ. τη «σύμβαση» με τα τυχόν παραρτήματα που προσαρτώνται σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
2. Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις, ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών.
3. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
4. Η αναθέτουσα αρχή δεν επιβάλλει στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής τους.
5. Στα έγγραφα της σύμβασης περιλαμβάνονται τα στοιχεία/πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ του παρόντος νόμου και κάθε άλλο στοιχείο/πληροφορία που κρίνεται χρήσιμο από την αναθέτουσα αρχή.
6. Στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος:
α. για το δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής να κατακυρώσει τη σύμβαση με αυξομείωση των ποσοτήτων των υπό προμήθεια υλικών ή της χρονικής διάρκειας των υπό παροχή υπηρεσιών, κατά ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%, ή/και
β. για το δικαίωμα προαίρεσης (Οption) σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30% των ποσοτήτων των υλικών ή της χρονικής διάρκειας των υπηρεσιών της σύμβασης. Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, ως συμπληρωματική προμήθεια, απαιτεί την έγκριση του έχοντος την οικονομική εξουσία και διέπεται από τους ίδιους όρους της κύριας προμήθειας, με εξαίρεση το χρόνο παράδοσης και τις τιμές οι οποίες είναι ίδιες ή μικρότερες των αντίστοιχων της προμήθειας.
γ. για το δικαίωμα παράτασης του συμβατικού χρόνου, προσδιορίζοντας τον επιτρεπόμενο αριθμό παρατάσεων και τη χρονική διάρκεια αυτών.
7. Η ισχύς των εγγράφων της σύμβασης ορίζεται ως ακολούθως:
α. η Διακήρυξη αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον διαγωνισμό και υπερισχύει της προσφοράς του υποψηφίου.
β. οι όροι της κατακυρωτικής απόφασης και της σύμβασης υπερισχύουν των όρων της προσφοράς του αναδόχου.
γ. σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του κειμένου της κατακυρωτικής απόφασης και του κειμένου της σύμβασης, υπερισχύει το κείμενο της σύμβασης εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.
δ. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων του κυρίως μέρους της σύμβασης και των όρων των παραρτημάτων της, υπερισχύουν οι όροι του κυρίως μέρους.
ε. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των γενικών και των ειδικών όρων, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι.
8. Στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να περιλαμβάνεται όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 76.

 • 7 Δεκεμβρίου 2018, 13:15 | Αίθων – Οδυσσεύς Ναρλής

  Επί του σχολίου του κου. Ζαφειρόπουλου να υπενθυμίσω ότι οι περισσότερες χώρες όχι μόνο προκυρήσσουν τους διαγωνισμούς στην εθνική τους γλώσσα αλλά απαιτούν τόσο η αλληλογραφία όσο και η προσφορά να γίνεται στην εθνική τους γλώσσα. Θα φέρω το παράδειγμα της Γαλλίας, που το έζησα προσωπικά, όσον αφορά στην συντήρηση των α/φών C-130, των κινητήρων T56 και των παρελκομένων, διαγωνισμοί στους οποίους συμμετείχε η ΕΑΒ.

  Θεωρώ πρέπων, σκόπιμο και εθνικά τουλάχιστον αξιοπρεπές να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Γαλλίας και οι διακηρύξεις να γίνονται στα Ελληνικά, και να απαιτείται η αλληλογραφία και οι προσφορές να υποβάλλονται στα Ελληνικά. Τόσα έσοδα θα αποκομίσουν οι ξένοι προμηθευτές, ας πληρώσουν και ένα μεταφραστικό γραφείο τελος πάντων. Όλα δεν θα τους τα δίνουμε μασημένη μπουκιά.

 • 6 Δεκεμβρίου 2018, 10:04 | Κώστας Παπαδόπουλος

  H ρητή αναφορά στην παρ. 1β) του παρόντος σε «Γενικούς Όρους (ΓΟ) και Ειδικούς Όρους (ΕΟ)» είναι εσφαλμένη και πρέπει να απαλειφθεί εντελώς διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος να συνεχίσει να χρησιμοποιείται το υφιστάμενο προβληματικό και δαιδαλώδες σχέδιο Διακηρύξεων, αντί λ.χ. των πρότυπων τευχών/υποδειγμάτων Διακηρύξεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).
  Θυμίζω ότι σε παλαιότερη επιστολή του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολεμικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) προς την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία είχαν αναφερθεί τα ακόλουθα:
  «-Υιοθετήθηκε ένα «υπόδειγμα –μοντέλο» Διακήρυξης για όλες τις διακηρύξεις, που περιλαμβάνει εβδομήντα (70!) και πλέον σχετικά νομοθεσίας, «σχετικής» με προμήθειες και εκατόν δέκα (110!) περίπου σελίδες Γενικών Όρων. Η λίστα μάλιστα των εβδομήντα και πλέον σχετικών, που υιοθετήθηκε στις διακηρύξεις και συντάχθηκε άπαξ, δεν περιλαμβάνει τροποποιήσεις – εκδόσεις νέας σχετικής νομοθεσίας του έτους 2014.
  Οι παραπάνω όροι καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή των εταιρειών διότι εκτός της πολυπλοκότητας, της γραφειοκρατίας και του υψηλού κόστους που συνεπάγεται η εκπλήρωση τους, ορισμένοι εξ αυτών προκαλούν από σύγχυση έως θυμηδία.»

 • 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:50 | Γεώργιος Ζαφειρόπουλος

  Οι έννοιες «Γενικοί Όροι (ΓΟ) και Ειδικοί Όροι (ΕΟ) της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης» παραπέμπουν στην ΥΑ με Αριθμ. 249748 (ΦΕΚ 2211/29-10-2008) που, με σκοπό να τυποποιήσει τις διακηρύξεις συμβάσεων, δημιούργησε πρότυπα ΓΟ και ΕΟ. Έκτοτε, τα εν λόγω πρότυπα έχουν μετεξελιχθεί σε δυσνόητα κείμενα, μη εύκολα αντιληπτά με συνεχείς αλληλοαναφορές και επικαλύψεις. Θα τολμούσα να πω ότι αποτελούν λόγο αποθάρρυνσης συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΥΠΕΘΑ. Ο μετασχηματισμός τους θα πρέπει να είναι μία από τις πρώτες εργασίες μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου. Προτείνω οι παραπάνω ορισμοί να αντικατασταθούν από τη φράση «Τους όρους ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης».

  Αποτελεί θέμα κεφαλαιώδους σημασίας στη διακήρυξη του διαγωνισμού να περιλαμβάνεται και αρχικό σχέδιο σύμβασης, παρά την επιπλέον εργασία που απαιτείται. Αυτό είναι κάτι που ζητούν οι περισσότεροι οικονομικοί φορείς, ιδιαίτερα του εξωτερικού, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων «τι σύμβαση θα υπογράψουν» και αποτελεί κοινή πρακτική τόσο στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα (μία απλή αναζήτηση στο ΚΜΗΔΗΣ θα σας πείσει), όσο και σε διεθνές περιβάλλον (ΕΕ, ΝΑΤΟ κτλ). Θεωρώ ότι απλά μία αναφορά σε αυτό σε μία υποπαράγραφο του παραρτήματος ΙΧ δεν αρκεί. Θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια στο κυρίως κείμενο της σύμβασης.

  Τέλος, θεωρώ ότι στην περίπτωση διεθνών διαγωνισμών, οι διακηρύξεις θα πρέπει να δημοσιεύονται υποχρεωτικά και στα Αγγλικά. Η μετάφραση των ογκωδών διακηρύξεων από τα Ελληνικά στα Αγγλικά, με το κόστος και το χρόνο που αυτή συνεπάγεται, είναι μία διαδικασία στην οποία πολλοί οικονομικοί φορείς διστάζουν να μπουν, ιδιαίτερα για συμβάσεις όχι πολύ μεγάλης αξίας.