Άρθρο 132 – Υλοποίηση – Χρηματοδότηση

1. Η υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΑ διέρχεται τα ακόλουθα βασικά στάδια:
α. Πλήρης καθορισμός των γενικών απαιτήσεων.
β. Καθορισμός και έγκριση των στόχων και τεχνικών προδιαγραφών αποτελέσματος των επί μέρους ερευνητικών δραστηριοτήτων, της κοστολόγησης και πληρωμών αυτών.
γ. Σύναψη συμβάσεων ΕΑ / συμφωνιών ΔΟΠΕΑΣ.
δ. Διενέργεια ελέγχων παρακολούθησης και αποδοχής αποτελεσμάτων ΕΑ – απολογισμός.
2. Για την εκτέλεση των συμβάσεων του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι προβλέψεις του έβδομου μέρους, στο βαθμό που συνάδουν με τις ιδιαιτερότητες μιας σύμβασης έρευνας και ανάπτυξης.
3. Ειδικά εάν διαπιστωθεί κατά την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου απόκλιση από τους στόχους ή από τις τεχνικές προδιαγραφές ή μη πλήρης ανταπόκριση στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η ολική ή μερική παραλαβή του αντικειμένου με μείωση τιμής ανάλογη με το βαθμό ικανοποίησης των στόχων και των τεχνικών προδιαγραφών αποτελέσματος, που αναφέρονται στην περίπτ. β της παρ. 1. Στην περίπτωση αυτή, η ολική ή μερική παραλαβή με μειωμένη τιμή θα εγκρίνεται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου και το σχετικό ποσοστό μείωσης θα περιλαμβάνεται στο οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου.
4. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τα Προγράμματα ΕΑ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.