Άρθρο 51 – Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται στις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι κατώτερη από τα χρηματικά όρια εφαρμογής της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ, όπως καθορίζονται στο άρθρο 45.
2. Στις συμβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τέταρτου, Έκτου και Έβδομου Μέρους, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 56.