Άρθρο 144 – Παραρτήματα

Για να δείτε το περιεχόμενο του άρθρου 144 πατήστε εδώ

  • 7 Δεκεμβρίου 2018, 14:54 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

    Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελλών φαίνεται να διαθέτουν κοινό μητρώο για όλες τις περιπτώσεις Συμβάσεων (Έργων / Προμηθειών / Υπηρεσιών) αποτελεί συγκυρία η οποία δρα ευνοϊκά υπέρ των οικονομικών φορέων του εξωτερικού στις περιπτώσεις Διαγωνισμών/Συμβάσεων Έργων (μικτού χαρακτήρα) , δεδομένου ότι μπορούν να συμμετέχουν και εταιρείες που δεν δραστηριοποιούνται αυστηρά στον κατασκευαστικό τομέα σε σχέση με το ΜΕΕΠ του οποίου μέλη είναι αμιγώς κατασκευαστικές εταιρείες της Ελλάδας.
    Ως εκ τούτου και στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των κοινοτικών οικονομικών φορέων προτείνεται η προσθήκη στο ΜΕΡΟΣ Α (ΕΡΓΑ) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII να προστεθεί και το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο καθώς και το Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΜΚΑΥ) με την προϋπόθεση ότι ο εγγεγραμμένος οικον. Φορέας θα πρέπει να υποβάλει ταυτόχρονα με την προσφορά του Δήλωση συνεργασίας με υπεργολάβο κατασκευαστική Εταιρία η οποία θα είναι μέλος του ΜΕΕΠ και η οποία θα αναλαμβάνει υπεργολαβικά το τμήμα του έργου που αφορά κατασκευαστικές εργασίες πολιτικού μηχανικού.