Άρθρο 21 – Προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου

1. Οι συμβάσεις που διέπονται από τον παρόντα νόμο υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης υπερβαίνει το όριο του 1.000.000€ χωρίς ΦΠΑ. Από τον έλεγχο αυτόν εξαιρούνται οι συμβάσεις των περιπτ. α΄, β΄, γ΄, στ΄, ζ΄ και θ΄ του άρθρου 4.
2. Στον έλεγχο νομιμότητας της παρ. 1 υπάγονται και οι τροποποιητικές συμβάσεις που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις εφαρμογής της, ανεξαρτήτως του εάν η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο πλαίσιο του ελέγχου των συμβάσεων που προβλέπονται στις περιπτ. δ΄ και ε΄ του άρθρου 4, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να διασφαλίσει το απόρρητο των στοιχείων του φακέλου, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου επιστρέφεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ.