Άρθρο 102 – Παρακολούθηση της σύμβασης

Η παρακολούθηση και η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών της πιστής εκτέλεσης της σύμβασης είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας παρακολούθησης της σύμβασης που ορίζεται με την κατακυρωτική απόφαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12 και 13. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στον ΕΟΕ για τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση των όρων της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 103.