Άρθρο 91 – Πρακτικό σύναψης σύμβασης (άρθρο 37 της Οδηγίας)

1. Για κάθε σύμβαση και κάθε συμφωνία−πλαίσιο του άρθρου 45 η αναθέτουσα αρχή συντάσσει πρακτικό σύναψης σύμβασης, προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι η διαδικασία ανάθεσης έγινε με τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Το πρακτικό περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:
α. την ονομασία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης ή της συμφωνίας− πλαίσιο,
β. την επιλεγείσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ. σε περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, τις περιστάσεις που αιτιολογούν την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας,
δ. σε περίπτωση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, τις περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 50 και αιτιολογούν την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας και, εφόσον ενδείκνυται, αιτιολόγηση της υπέρβασης των προθεσμιών που προβλέπονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 50 και στο τρίτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 50 και της υπέρβασης του ορίου πενήντα τοις εκατό (50%) που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 50,
ε. ενδεχομένως, τους λόγους που δικαιολογούν συμφωνία−πλαίσιο διάρκειας πέραν των επτά (7) ετών,
στ. τα ονόματα των προεπιλεγέντων υποψηφίων και τους λόγους της επιλογής τους,
ζ. τα ονόματα των αποκλεισθέντων υποψηφίων και τους λόγους του αποκλεισμού τους,
η. τους λόγους της απόρριψης των προσφορών,
θ. την επωνυμία του αναδόχου και τους λόγους της επιλογής της προσφοράς του, καθώς και, εφόσον είναι γνωστό, το τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας−πλαίσιο που ο ανάδοχος προτίθεται ή υποχρεούται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
ι. τους λόγους ματαίωσης, σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης ή της συμφωνίας−πλαίσιο.
2. H αναθέτουσα αρχή λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τεκμηρίωση της διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης που διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως όσον αφορά στην ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της, το πρακτικό της παρ. 1 ή τα κυριότερα στοιχεία του.