Άρθρο 56 – Εξαιρέσεις

1. Στις συμβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τέταρτου, Έκτου και Έβδομου Μέρους, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των κατωτέρω παραγράφων.
2. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: το άρθρο 28, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις συμβάσεις υπηρεσιών, η περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 50 για την υποχρέωση διαβίβασης έκθεσης στην Επιτροπή, το άρθρο 57 περί δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης, οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 58 περί δημοσίευσης προκήρυξης και ανακοίνωσης ανάθεσης, το άρθρο 59 περί λεπτομερειών δημοσίευσης προκήρυξης, το άρθρο 61 για τις προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, η παρ. 3 του άρθρου 91 για την κοινοποίηση του πρακτικού σύναψης σύμβασης στην Επιτροπή, το άρθρο 98 για την υποχρέωση συνεργασίας του ΥΠΕΘΑ με την Επιτροπή και το άρθρο 99 περί προκήρυξης για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια.
3. Στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ και η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών των οικονομικών φορέων που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες.
4. Όταν στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίζει προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στους προεπιλεγέντες.
5. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τον πολύπλοκο χαρακτήρα της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.