Άρθρο 46 – Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρα 25 και 29,παρ.1 της Οδηγίας)

1. Οι δημόσιες συμβάσεις του άρθρου 45 συνάπτονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:
α. την κλειστή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 47,
β. τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 48,
γ. τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 49 και
δ. σε ειδικές περιπτώσεις, τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 50.
2. Για τις δημόσιες συμβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί κατ’ εξαίρεση να προσφεύγει στο άρθρο 4, εφαρμόζοντας ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες σύναψης σύμφωνα με το άρθρο 140, ή να επικαλείται το άρθρο 346 ΣΛΕΕ, τηρώντας τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 135.
3. Στις συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας η αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να κάνει χρήση των συμφωνιών-πλαίσιο, ως μεθόδου σύναψης, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του παρόντος νόμου.