Άρθρο 54 – Συνοπτικός διαγωνισμός

1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 60.000€ χωρίς ΦΠΑ.
2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει προκήρυξη ή πρόσκληση τριών κατ’ ελάχιστον οικονομικών φορέων προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη κατά το δυνατόν δημοσιότητα, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην οικεία ιστοσελίδα, σύμφωνα με τις διαδικαστικές προϋποθέσεις του ν.3861/2010 (Α΄112).
3. Η αναθέτουσα αρχή επιτρέπεται να συντάσσει απλοποιημένη προκήρυξη ή πρόσκληση και να μην ορίζει κριτήρια ποιοτικής επιλογής.
4. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
5. Η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.