Άρθρο 113 – Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος στο εξωτερικό

1. Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των υλικών από το εξωτερικό καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από τη φόρτωσή τους ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε αρμόδιο κρατικό φορέα ή σε διεθνές γραφείο ελέγχου πιστοποιημένο από αρμόδιο κρατικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις.
3. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο ανάδοχος έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, ιδίως για μετακίνηση, μετατόπιση, στοιβασία του προς έλεγχο υλικού και για κάθε άλλη ενέργεια που είναι αναγκαία για τον έλεγχο.
β. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στην διάθεση του.
γ. Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως, βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου.
δ. Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας.
ε. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους.
4. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο ανάδοχος υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία που παρακολουθεί τη σύμβαση, για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
5. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού καθώς και των εργαστηριακών – εργοστασιακών ελέγχων, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό και εσωτερικό, βαρύνει τον ανάδοχο.
6. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημερώσει αμέσως την αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές του.
7. Η αναθέτουσα αρχή, αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους αξιωματικούς ή υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, η επιτροπή συντάσσει και υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του αναδόχου έναντι της επιτροπής είναι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου.