Άρθρο 116 – Ανακοίνωση φόρτωσης

1. Ο ανάδοχος αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή, εγγράφως, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:
α. Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει.
β. Αν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σημαία του (όνομα πλοίου και αριθμός IMO).
γ. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ’ αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το βάρος (μικτό – καθαρό) ανά κιβώτιο.
δ. Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.
2. Αν ο ανάδοχος παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ανωτέρω έγγραφο, βαρύνεται με έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους διαμετακόμισης INTRANSIT των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή τους.
3. Σε περιπτώσεις προμήθειας κρίσιμων υλικών είναι δυνατόν να επιτραπεί η αεροπορική μεταφορά τους, με την ανάλογη τήρηση των καθοριζομένων στο παρόν άρθρο.