Άρθρο 98 – Συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 63 της Οδηγίας)

1. Όταν η Επιτροπή, θεωρώντας ότι έχει διαπραχθεί σοβαρή παράβαση των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, οι οποίες ρυθμίζουν τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων του παρόντος νόμου, ζητεί την άρση αυτής, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ που παρέλαβε τη γνωστοποίηση διαβιβάζει μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:
α. βεβαίωση ότι η παράβαση διορθώθηκε ή
β. αιτιολογημένη απάντηση με την οποία εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καμιά διορθωτική ενέργεια ή
γ. γνωστοποίηση ότι η διαδικασία σύναψης της υπόψη σύμβασης έχει ανασταλεί είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, είτε ύστερα από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94.
2. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που της ζητηθεί να παράσχει τις πληροφορίες της παρ. 1 προς την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ και να αποστείλει σε αυτή κάθε σχετικό με την πιθανολογούμενη παράβαση στοιχείο.
3. Όταν σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έγινε καμία διορθωτική ενέργεια λόγω αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που εκκρεμεί, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ ενημερώνει την Επιτροπή για το αποτέλεσμα της δίκης, όταν αυτό γίνει γνωστό.
4. Όταν σύμφωνα με την περίπτ. γ΄ της παρ. 1 γνωστοποιηθεί ότι έχει χορηγηθεί αναστολή, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ γνωστοποιεί στην Επιτροπή την ενδεχόμενη ανάκληση της αναστολής ή την έναρξη νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης που συνδέεται στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος με την προηγούμενη διαδικασία. Η νέα αυτή γνωστοποίηση πρέπει να βεβαιώνει ότι η πιθανολογούμενη παράβαση έχει διορθωθεί ή να περιέχει αιτιολογημένη απάντηση και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καμία διορθωτική ενέργεια.