Άρθρο 47 – Κλειστή διαδικασία

Η κλειστή διαδικασία διεξάγεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει των προσόντων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 67, τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας έκαστου υποψηφίου σύμφωνα με το άρθρο 68 και συντάσσει κατάλογο προεπιλογής, στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι κατά φθίνουσα σειρά, βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν. Με την προκήρυξη του διαγωνισμού μπορεί να καθορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων που θα προεπιλεγεί και θα προσκληθεί να υποβάλει προσφορά στο δεύτερο στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 75.