Άρθρο 45 – Πεδίο Εφαρμογής (άρθρο 8 της Οδηγίας)

Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται στις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι ίση ή ανώτερη από τα όρια που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) υπ’ αριθ. 2367/2017, τα οποία αναθεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 68 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ.