Άρθρο 19 – Ρήτρα ακεραιότητας

1. Η αναθέτουσα αρχή περιλαμβάνει υποχρεωτικά στα έγγραφα της σύμβασης ειδική ρήτρα ακεραιότητας, βάσει της οποίας οι οικονομικοί φορείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της άμυνας, δεσμεύονται ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Η αναθέτουσα αρχή περιλαμβάνει στα έγγραφα της σύμβασης δεσμευτικές δηλώσεις ότι οι οικονομικοί φορείς:
α. δεν διέθεταν εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη τους μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διαγωνισμών και των συναντήσεων και διαπραγματεύσεων στις οποίες συμμετείχαν και έχουν δημοσιοποιηθεί,
β. δεν πραγματοποίησαν ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού,
γ. δεν διενήργησαν ούτε θα διενεργήσουν πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης,
δ. δεν πρόσφεραν ούτε θα προσφέρουν πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και σε συζύγους, συγγενείς σε ευθεία γραμμή μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησαν ή θα χρησιμοποιήσουν τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα,
ε. δεν πρόσφεραν ούτε θα προσφέρουν κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, δώρα, δωρεές, φιλανθρωπικές παροχές, χορηγίες ή χρηματικά ποσά και επιχορηγήσεις με οποιαδήποτε μορφή ή αιτιολογία, σε πολιτικά κόμματα, κομματικούς εκπροσώπους ή επικεφαλής κομμάτων, Υπουργούς ή Υφυπουργούς ή μετακλητούς υπαλλήλους της Κυβέρνησης, βουλευτές ή αιρετά όργανα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή σε οργανώσεις των οποίων επικεφαλής είναι πολιτικοί, καθώς και σε συζύγους, συγγενείς σε ευθεία γραμμή μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας ή συνεργάτες αυτών, ούτε χρησιμοποίησαν ή θα χρησιμοποιήσουν τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
2. Απαγορεύεται στους οικονομικούς φορείς ή στους νόμιμους εκπροσώπους τους που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της άμυνας να χρησιμοποιούν οποιονδήποτε ενδιάμεσο, μεσάζοντα ή πράκτορα κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη σύμβαση μόνο από δικηγορικά γραφεία, φορολογικούς, τεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους.
3. Εάν οι οικονομικοί φορείς παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 επιβάλλονται, με απόφαση του ΥΕΘΑ, οι ακόλουθες κυρώσεις:
α. αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύμβασης, σωρευτικά, έκπτωση του οικονομικού φορέα, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις του ΥΠΕΘΑ τουλάχιστον για τρία (3) έτη,
β. αν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύμβασης, ποινική ρήτρα ισόποση με την εγγύηση καλής εκτέλεσης και αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις του ΥΠΕΘΑ τουλάχιστον για τρία (3) έτη.
4. Οι επιλεγέντες ως ανάδοχοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τους ίδιους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν παραβεί κάποια από τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2 και ότι έχουν ενημερωθεί για την πρόβλεψη επιβολής των κυρώσεων της παρ. 3. Η σχετική υπεύθυνη δήλωση προσαρτάται στη σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
5. Οι υποχρεώσεις και απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και για τους υπεργολάβους του οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των παρ. 1 και 2 από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και εφόσον η παράβαση αυτή δεν θεραπευτεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής ειδοποίησης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με απόφαση του ΥΕΘΑ, να κηρύξει τον οικονομικό φορέα έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ίσου με το 10%, κατ` ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της σύμβασης που έχει συνάψει με την αναθέτουσα αρχή.

 • 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:33 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ (ΟΣΑΕΑ)

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ (ΟΣΑΕΑ)
  Καρύτση 3, ΤΚ 105 61,Αθήνα
  Τηλ.: 210-3311871, e-mail: osaea@otenet.gr

  Αριθ. Πρωτ.: 3498

  Προς τον
  κ. Πάνο Καμμένο
  Υπουργό Εθνικής Αμύνης

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2018

  Κύριε Υπουργέ,

  Στην Πρόσκληση σας για δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας», η «Ομοσπονδία Συνδέσμων Ανεξαρτήτων Εμπορικών Αντιπροσώπων» ως εκπρόσωπος του κλάδου των Εμπορικών Αντιπροσώπων, που είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι, θέλει να συμμετάσχει καταθέτοντας την ακόλουθη διευκρίνιση/προσθήκη στο Άρθρο 19 παρ. 2, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

  Άρθρο 19 – Ρήτρα ακεραιότητας
  2. Απαγορεύεται στους οικονομικούς φορείς ή στους νόμιμους εκπροσώπους τους που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της άμυνας να χρησιμοποιούν οποιονδήποτε ενδιάμεσο, μεσάζοντα ή πράκτορα κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, επιτρέπεται όμως η χρήση εμπορικών αντιπροσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΠΔ 219/91 όπως ισχύει. Οι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν επαγγελματικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη σύμβαση μόνο από δικηγορικά γραφεία, φορολογικούς, τεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους και εμπορικούς αντιπροσώπους.

  Θεωρούμε ότι το «Άρθρο 19 – Ρήτρα ακεραιότητας» με τον τρόπο που συντάχθηκε αποτελεί «Ρήτρα Αποκλεισμού» των Εμπορικών Αντιπροσώπων από τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς αυτοί αποτελούν τμήμα της επιχείρησης του προμηθευτή, είναι πραγματικοί επαγγελματίες – γνώστες του αντικειμένου και αναγνωρισμένοι με Οδηγία/Directive της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Το επάγγελμα του Εμπορικού αντιπροσώπου καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) υπ’ αριθ. 219 της 18.5.1991 (ΦΕΚ 81/Α/1991) «Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Δεκεμβρίου 1986 για το συντονισμό των δικαίων των κρατών μελών όσον αφορά τους εμπορικούς αντιπροσώπους (ανεξάρτητους επαγγελματίες)» [όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα ΠΔ 249 της 23/28.6.93 (ΦΕΚ 108/Α/1993), ΠΔ 88 της 18/22.4.94 (ΦΕΚ 64/Α/1994), ΠΔ 312 της 8.8.95 (ΦΕΚ 168/Α/1995), και τους Νόμους 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/2007) και 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011)]. Οι διατάξεις δε του ΠΔ 219/1991, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως στις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής.

  Τέλος το άρθρο αυτό ουδόλως αποκλείει τους «ανεπισήμους – αδιαφανείς μεσάζοντες», οι οποίοι θα δράσουν υπογείως ούτως ή άλλως, ενώ αντίθετα παρεμποδίζει – απαγορεύει την ελεύθερη λειτουργία των επαγγελματιών Εμπορικών Αντιπροσώπων.

  Θεωρούμε, λοιπόν, ότι το άρθρο αυτό αντιβαίνει στην Συνταγματική Ελευθερία των Πολιτών να ασκήσουν το νόμιμο επάγγελμα τους και αιτούμαστε την τροποποίησή του.

  Με εκτίμηση και εν αναμονή της απαντήσεώς σας.

  Ο Πρόεδρος
  Δημήτριος Καραμαλάκος

  Ο Γενικός Γραμματέας
  Άλκης Ηλιάδης