Άρθρο 58 – Δημοσίευση προκήρυξης και ανακοίνωσης ανάθεσης σύμβασης (άρθρο 30, παρ.2-3 και 31 της Οδηγίας)

1. Η αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί να συνάψει σύμβαση ή συμφωνία−πλαίσιο κάνοντας χρήση κλειστής διαδικασίας, διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ή ανταγωνιστικού διαλόγου γνωστοποιεί την πρόθεσή της αυτή με προκήρυξη διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
2. Η αναθέτουσα αρχή που έχει συνάψει σύμβαση ή συμφωνία−πλαίσιο, αποστέλλει στην Επιτροπή ειδοποίηση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης, το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας−πλαίσιο. Η ανακοίνωση ανάθεσης σύμβασης ή συμφωνίας−πλαίσιο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Σε περίπτωση συμφωνίας−πλαίσιο που έχει συναφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30, η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από την αποστολή ειδοποίησης με τα αποτελέσματα της σύναψης κάθε σύμβασης που βασίζεται στη συμφωνία−πλαίσιο.
3. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας−πλαίσιο μπορεί να μην δημοσιεύονται, όταν η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα μπορούσε να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, και ιδίως τα συμφέροντα άμυνας ή ασφάλειας, ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.
4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ προκηρύξεις συμβάσεων των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.