Άρθρο 62 – Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 35 της Οδηγίας)

1. Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει, το συντομότερο δυνατόν, τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις ληφθείσες αποφάσεις σχετικά με την ανάθεση σύμβασης ή τη σύναψη συμφωνίας−πλαίσιο, περιλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισε να ματαιώσει τη σύναψη σύμβασης ή συμφωνίας−πλαίσιο για την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός και να κινήσει εκ νέου τη σχετική διαδικασία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται γραπτώς, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση προς την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέρους και με την επιφύλαξη της παρ. 3, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής γραπτής αίτησης, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους απόρριψης της αίτησης συμμετοχής του,
β. σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους για την απόρριψη της προσφοράς του, συμπεριλαμβάνοντας ιδίως, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 39, αιτιολόγηση της απόφασής της για τη μη ύπαρξη ισοδυναμίας ή της απόφασής της ότι τα υλικά, τα έργα ή οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί απόδοσης ή λειτουργίας και, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 42 και 43, τους λόγους της απόφασής της για μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ασφάλειας των πληροφοριών και της ασφάλειας του εφοδιασμού,
γ. σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά η οποία απερρίφθη, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και τα στοιχεία του αναδόχου ή των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας−πλαίσιο.
3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην κοινοποιήσει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων ή τη σύναψη των συμφωνιών−πλαίσιο, που αναφέρονται στην παρ. 1, εφόσον η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών ενδέχεται να εμποδίσει την εφαρμογή του νόμου, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, και ιδίως τα συμφέροντα άμυνας και ασφάλειας, ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.