Άρθρο 14 – Συλλογικά όργανα

1. Τα όργανα πραγματοποίησης των προμηθειών των ΕΔ διακρίνονται σε γνωμοδοτικά και εκτελεστικά.
2. Τα γνωμοδοτικά όργανα είναι:
α. Οι Κεντρικές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών (ΚΓΕΠ) της ΓΔΑΕΕ και των Γενικών Επιτελείων.
β. Οι Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών (ΠΓΕΠ).
3. Τα εκτελεστικά όργανα, τα οποία είναι αρμόδια τόσο για την διενέργεια των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων όσο και για την εκτέλεση αυτών, είναι:
α. Οι επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών.
β. Οι επιτροπές διαπραγματεύσεων.
γ. Οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων.
δ. Οι επιτροπές αξιολόγησης προσφυγών.
ε. Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής των συμβατικών αντικειμένων.
στ. Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές ελέγχου και παραλαβής των συμβατικών αντικειμένων.
4. Οι επιτροπές της παρ. 3 απαρτίζονται από τρία τουλάχιστον μέλη, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ή/και μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τα μέλη των επιτροπών δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία επιτροπή για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση ούτε να αντικαθίστανται χωρίς αιτιολογημένη απόφαση του φορέα που συγκρότησε την επιτροπή. Η θητεία των μελών των επιτροπών καθορίζεται ως εξής:
α. για τις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμού, ίση με το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διενέργειας του διαγωνισμού,
β. για τις επιτροπές διαπραγματεύσεων, ίση με το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου τους,
γ. για τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων, ίση με το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εμπειρογνωμοσύνης,
δ. για τις επιτροπές αξιολόγησης προσφυγών, ετήσια,
ε. για τις επιτροπές ελέγχου και παραλαβής, δύναται να είναι ίση με το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της σύμβασης,
στ. για τις δευτεροβάθμιες επιτροπές ελέγχου και παραλαβής, ετήσια.
5. Η συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 3 πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 12 και 13. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και η διάρκεια της θητείας αυτών.
6. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις ανωτέρω επιτροπές προσώπων που με οποιονδήποτε τρόπο έλαβαν μέρος στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και στην προβολή των επιχειρησιακών απαιτήσεων του υπό σύμβαση αντικειμένου. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του αρμόδιου διαχειριστή του υλικού στην επιτροπή ελέγχου και παραλαβής του ίδιου υλικού και αντίστροφα.
7. Σε κάθε φορέα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μπορεί να συγκροτείται μόνιμη επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, η θητεία των μελών της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί το διάστημα του ενός έτους.
8. Οι συνεδριάσεις και η λειτουργία των επιτροπών του παρόντος άρθρου διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α΄ 45), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος.