Άρθρο 31 – Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Αμυντικού Τομέα («ΗΜΔΗΣΑΤ»)

1. Ιδρύεται Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Αμυντικού Τομέα (ΗΜΔΗΣΑΤ), ως μητρώο μηχανογραφικής καταχώρισης και παρακολούθησης των συμβάσεων στρατιωτικού εξοπλισμού, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας και διαδικασίας σύναψης, με σκοπό τη συλλογή, την οργάνωση και την επεξεργασία στοιχείων, ως ενιαίας βάσης δεδομένων, αναφορικά με τα προγράμματα, τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας.
2. Το ΗΜΔΗΣΑΤ υλοποιείται σε δύο επίπεδα:
α. αδιαβάθμητο, είτε με την ανάπτυξη αυτόνομης εφαρμογής εντός του πληροφοριακού δικτύου του ΥΠΕΘΑ, είτε με τη χρήση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο οποίο αναρτώνται όλα τα μη διαβαθμισμένα στοιχεία σχετικά με τις προκηρύξεις διαγωνισμών και τις αναθέσεις των συμβάσεων.
β. διαβαθμισμένο, είτε με την ανάπτυξη αυτόνομης εφαρμογής εντός του πληροφοριακού δικτύου του ΥΠΕΘΑ, είτε με τη χρήση του εσωτερικού διαβαθμισμένου πληροφοριακού υποσυστήματος του ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, στο οποίο αναρτώνται οι συμβάσεις που χαρακτηρίζονται ως διαβαθμισμένες ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένα στοιχεία και πληροφορίες, καθώς και το σύνολο των διαβαθμισμένων στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας.
3. Η λειτουργία και πρόσβαση στα στοιχεία και πληροφορίες του ΗΜΔΗΣΑΤ πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και αφορούν τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα και τα κρατικά απόρρητα, την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους κανόνες πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και τα τεχνικά, εμπορικά, βιομηχανικά ή άλλα απόρρητα.
4. Εντός του ΗΜΔΗΣΑΤ οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν σε ηλεκτρονική μορφή ειδικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Σύμβασης ο οποίος συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα επιμέρους στάδια της σύμβασης. Τα περιεχόμενα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Σύμβασης καθορίζονται στις παρ. 5 και 7.
5. Στο ΗΜΔΗΣΑΤ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο στοιχεία:
α. Των αποφάσεων δέσμευσης της πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης των προγραμμάτων.
β. Των αποφάσεων ενεργοποίησης των προγραμμάτων.
γ. Του διαγωνισμού / των διαγωνισμών που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της ανάθεσης της σύμβασης και οπωσδήποτε:
αα) της προκήρυξης και της διακήρυξης της προμήθειας, έργου ή υπηρεσίας,
ββ) των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών των οικονομικών φορέων.
γγ) των αποφάσεων επί των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, επί της αξιολόγησης των προσφορών, της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου και της κατακύρωσης ή της επανάληψης ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.
δδ) τυχόν προσφυγών των οικονομικών φορέων και των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής επί αυτών.
δ. του ηλεκτρονικού φακέλου της σύμβασης και
ε. κάθε εντολής πληρωμής.
6. Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΗΜΔΗΣΑΤ ισχύουν από την καταχώρισή τους σε αυτό, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 60. Η πρόβλεψη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, ούτε τις ρυθμίσεις του άρθρου 93 ως προς την άσκηση των προσφυγών. Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των στοιχείων που καταχωρίστηκαν στο ΗΜΔΗΣΑΤ και του κειμένου της πράξης που αναρτήθηκε στο ΗΜΔΗΣΑΤ, κατισχύει το κείμενο της πράξης. Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου της πράξης που αναρτήθηκε στο ΗΜΔΗΣΑΤ και του κειμένου του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης κατισχύει το κείμενο του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης. Με ευθύνη του προσώπου ή του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στα στοιχεία καταχώρισης (μεταδεδομένα) ή στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο ΗΜΔΗΣΑΤ.
7. Η λειτουργία του ΗΜΔΗΣΑΤ δύναται να επεκταθεί πέραν των οριζομένων στην παρ. 1, ώστε να αποτελέσει ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας των διαδικασιών σύναψης και ανάθεσης των συμβάσεων στρατιωτικού εξοπλισμού.
8. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 141.