Άρθρο 130 – Αξιοποίηση μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού

1. Στρατιωτικός εξοπλισμός ο οποίος χαρακτηρίζεται ως εύχρηστος και μη επιχειρησιακά αναγκαίος, με απόφαση του ΣΑΓΕ, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Ανωτάτου Συμβουλίου του οικείου Κλάδου, μπορεί να διατίθεται προς πώληση, ανταλλαγή ή χρηματοδοτική μίσθωση, με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίησή του.
2. Για τον χαρακτηρισμό στρατιωτικού εξοπλισμού ως εύχρηστου και μη επιχειρησιακά αναγκαίου λαμβάνονται υπόψη κυρίως:
α. Η ισχύουσα Δομή Δυνάμεων.
β. Η πορεία υλοποίησης του ΜΠΑΕ και του ΚΠΣΣΕ και η διαμορφούμενη δημοσιονομική συγκυρία.
γ. Οι επιχειρησιακές δυνατότητες και οι στόχοι που εξυπηρετεί ο εξοπλισμός αυτός, καθώς και οι ικανότητες εναλλακτικών ήδη κατεχόμενων εξοπλισμών να υλοποιήσουν τους ίδιους στόχους.
δ. Η εκτίμηση της δυνατότητας συνέχισης διατήρησης και απρόσκοπτης τεχνικό-εφοδιαστικής υποστήριξης των κατεχόμενων εξοπλισμών.
ε. Τα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα που εξασφαλίζουν στρατιωτικοί εξοπλισμοί νέας τεχνολογίας, τα οποία υπαγορεύουν την αντικατάσταση των υπαρχόντων στρατιωτικών εξοπλισμών.
3. Για την έγκριση της διάθεσης του ως άνω εξοπλισμού, την ακολουθητέα διαδικασία για την αξιοποίησή του κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 και τον καθορισμό του ελάχιστου αποδεκτού ανταλλάγματος, εκδίδεται απόφαση του ΥΕΘΑ, κατόπιν πρότασης του Ανωτάτου Συμβουλίου του οικείου Κλάδου και γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται υποχρεωτικά στο ΚΥΣΕΑ για έγκριση, εφόσον αφορά σε αξιοποίηση στρατιωτικού εξοπλισμού μέσω διακρατικής συμφωνίας ή συμβάσεων που συνάπτονται δυνάμει ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών οργανισμών και δυνητικά σε κάθε άλλη περίπτωση. Τα έσοδα που προκύπτουν από την αξιοποίηση του ως άνω εξοπλισμού εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ πλέον του ανωτάτου ορίου των πιστώσεών του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξοπλιστικών αναγκών του Γενικού Επιτελείου στο οποίο ανήκει ο αξιοποιούμενος εξοπλισμός.
4. Αρμόδιος φορέας για την υποβολή των εισηγήσεων προς τον ΥΕΘΑ για την αξιοποίηση στρατιωτικού εξοπλισμού, ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ως εύχρηστος μη επιχειρησιακά αναγκαίος, καθορίζεται το Γενικό Επιτελείο του Κλάδου στον οποίο ανήκει ο αξιοποιούμενος εξοπλισμός. Στο πλαίσιο αυτό, για τη διαμόρφωση της πρότασης του Ανωτάτου Συμβουλίου του οικείου Κλάδου ως προς την ακολουθητέα διαδικασία σύναψης της σύμβασης κατά την παρ. 5, το αρμόδιο Γενικό Επιτελείο ζητά προηγουμένως τη διατύπωση γνώμης από τη ΓΔΑΕΕ και τη ΓΔΠΕΑΔΣ.
5. Η σύναψη των συμβάσεων για την αξιοποίηση του εξοπλισμού της παρ. 2 μπορεί να γίνεται με τις εξής διαδικασίες:
α. με διακρατικές συμφωνίες,
β. βάσει ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών οργανισμών,
γ. με ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό,
δ. με κλειστό πλειοδοτικό διαγωνισμό,
ε. με διαπραγμάτευση με προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης ή
στ. με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.
6. Στο πλαίσιο διακρατικών συμβάσεων ή συμβάσεων που συνάπτονται δυνάμει ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών οργανισμών, στρατιωτικός εξοπλισμός, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως εύχρηστος και μη επιχειρησιακά αναγκαίος, μπορεί να δωρίζεται ή να παραχωρείται κατά χρήση για την εξυπηρέτηση της αμυντικής πολιτικής της χώρας, κατόπιν σχετικής πρότασης της ΓΔΠΕΑΔΣ την οποία διατυπώνει κατά τις προβλέψεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4.
7. Για την εφαρμογή των διαδικασιών της παρ. 5 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος νόμου, προσαρμοσμένες στη φύση και το σκοπό των συμβάσεων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό και με εισήγηση του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου, με την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 καθορίζονται παράλληλα:
α. Το αντάλλαγμα για την έναρξη της διαδικασίας αξιοποίησης και οι ειδικοί όροι που θα διέπουν τη σύναψη και εκτέλεση των απαιτούμενων συμβάσεων.
β. Ο αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών σύναψης της σύμβασης.
8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για την αξιοποίηση στρατιωτικού εξοπλισμού που χαρακτηρίζεται άχρηστος.
9. Πολεμικό υλικό, ειδικά σχεδιασμένο ή προσαρμοσμένο για στρατιωτικούς σκοπούς, που δεν χρησιμοποιείται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως όπλο ή πυρομαχικό και χαρακτηρίζεται ως μη επιχειρησιακά αναγκαίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, μπορεί ύστερα από έγκριση του ΥΕΘΑ να αξιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.δ. 721/1970 (Α’ 251).
10. Kάθε είδους υλικό των ΕΔ που καθίσταται άχρηστο ή χαρακτηρίζεται ως τέτοιο ή είναι ακατάλληλο ή πλεονάζει, με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Ανεφοδιασμού και Διαχειρίσεως Υλικού των ΕΔ (ΓΚΑΔΥΕΔ), μπορεί να διατίθεται προς τρίτους κατόπιν ανταλλάγματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 53 του ιδίου ως άνω διατάγματος.