Άρθρο 136 – Μικτές συμβάσεις (άρθρο 3 της Οδηγίας)

1. Όταν τα διαφορετικά μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης μπορεί να χωριστούν αντικειμενικά, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιλέγει να αναθέσει είτε χωριστές συμβάσεις για τα χωριστά μέρη είτε μία ενιαία σύμβαση. Όταν η αναθέτουσα αρχή επιλέγει να αναθέσει χωριστές συμβάσεις για χωριστά μέρη, η απόφαση για το εφαρμοστέο νομικό καθεστώς καθεμιάς από τις χωριστές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου μέρους.
2. Σύμβαση με αντικείμενο έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και εν μέρει στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/2016, ανατίθεται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, υπό τον όρο ότι η ανάθεση μίας ενιαίας σύμβασης δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.
3. Η ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες, μέρος της οποίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, το δε άλλο μέρος της δεν εμπίπτει στον παρόντα νόμο ούτε στο ν.4412/2016, δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπό τον όρο ότι η ανάθεση μίας ενιαίας σύμβασης δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.
4. Η απόφαση ανάθεσης ενιαίας σύμβασης δεν μπορεί πάντως να λαμβάνεται με σκοπό την εξαίρεση των συμβάσεων από την εφαρμογή του παρόντος νόμου ή του ν.4412/2016.