Άρθρο 109 – Πληρωμές – Προκαταβολές

1. Ο τρόπος πληρωμής του αναδόχου και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στα έγγραφα της σύμβασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.
β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από τα έγγραφα της σύμβασης.
4. Προθεσμιακός διακανονισμός του τιμήματος των συμβατικών αντικειμένων επιτρέπεται και πραγματοποιείται με βάση όσα ορίζονται από τη σχετική σύμβαση. Στις συμβάσεις δεν επιτρέπονται τμηματικές πληρωμές χωρίς παραλαβή υλικών ή υπηρεσιών ανάλογης αξίας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη σύμβαση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων σχεδίασης – ανάπτυξης – κατασκευής των προς προμήθεια υλικών με κάλυψη χρηματικής εγγύησης.
5. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών αντικειμένων στον ανάδοχο είναι:
α. Για προμήθειες από το εσωτερικό της χώρας:
αα. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ββ. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γγ. Τιμολόγιο του αναδόχου.
δδ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
εε. Ζυγολόγιο ή μετρολογία, όταν απαιτείται.
στστ. Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής του υλικού και πιστοποιητικό κρατικής διασφάλισης ποιότητας, όταν απαιτείται.
ζζ. Βεβαίωση κωδικοποίησης των υλικών από την Αρμόδια Αρχή Κωδικοποίησης Υλικού, όπου απαιτείται.
ηη. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που μπορεί να ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στη σύμβαση.
β. Για προμήθειες από το εξωτερικό:
αα. Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του αρμόδιου φορέα ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού ή έχει πληρωθεί ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης.
ββ. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό προέλευσης των υλικών.
γγ. Τιμολόγιο του αναδόχου.
δδ. Ζυγολόγιο ή μετρολογία, όταν απαιτείται.
εε. Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής του υλικού και εφόσον απαιτείται, πιστοποιητικό κρατικής διασφάλισης ποιότητας.
στστ. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
ζζ. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα, εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στις αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων.
ηη. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής εταιρίας, που να καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 117 του νόμου αυτού, όταν απαιτείται.
θθ. Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων, όταν απαιτείται.
ιι. Βεβαίωση Κωδικοποίησης των υλικών από την Αρμόδια Αρχή Κωδικοποίησης Υλικού, όπου απαιτείται.
ιαια. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή από τη σύμβαση.
γ. Για συμβάσεις υπηρεσιών:
(1) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου.
(2) Τιμολόγιο του αναδόχου.
(3) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(4) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που μπορεί να ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στη σύμβαση.
6. Τα δικαιολογητικά πληρωμών είναι πρωτότυπα και εκδίδονται σε αριθμό επικυρωμένων αντιγράφων που καθορίζεται με τη σύμβαση.
7. Από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης ή κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου και μέχρι την επιστροφή της προκαταβολής οφείλεται τόκος υπερημερίας. Τόκος υπερημερίας οφείλεται και επί εκπρόθεσμων παραδόσεων των συμβατικών αντικειμένων, σύμφωνα με σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου.
8. Το ποσό της προκαταβολής και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτή μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συμβατικών αντικειμένων:
α. Συμψηφίζονται, αναλογικά με την αξία των συμβατικών αντικειμένων που παραδίδονται κάθε φορά, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή της εγγύησης προκαταβολής.
β. Εισπράττονται, με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ή σύμφωνα με τις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων διατάξεις, σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου ή λύσης της σύμβασης και εφόσον αυτός δεν επιστρέψει την προκαταβολή και τους τόκους μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται για αυτό.

  • 6 Δεκεμβρίου 2018, 23:37 | Κωνσταντίνος Ζηκίδης

    Για προμήθειες από το εξωτερικό, σε περίπτωση παράδοσης των συμβατικών αντικειμένων στις εγκαταστάσεις του Αγοραστή, π.χ. με διαδικασίες DAP ή DDP σύμφωνα με τα Incoterms, εκτιμώ ότι το δικαιολογητικό παρ. 5β(αα), δηλαδή πλήρης σειρά φορτωτικών κλπ, παρέλκει. Επομένως, προτείνεται να προστεθεί στο τέλος της πρότασης η φράση: «…, εάν απαιτείται»