Άρθρο 100 – Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του παρόντος νόμου, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.