Άρθρο 115 – Εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί όταν κρίνει σκόπιμο ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα, την οικονομική αξία ή τη σπουδαιότητα, την κρισιμότητα και τη χρήση των προμηθειών ή υπηρεσιών να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης και εγγυημένη λειτουργία συγκεκριμένου αντικειμένου της σύμβασης. Ο χρόνος και το περιεχόμενο της εγγυημένης λειτουργίας περιγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συμβατικού αντικειμένου. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαθιστά οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης.
3. Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου διενεργείται με τη φροντίδα της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας κάθε κλάδου των ΕΔ η οποία προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στη σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η παραπάνω υπηρεσία εισηγείται στην οριζόμενη κατά το άρθρο 102 αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. Η απόφαση για την έκπτωση του αναδόχου λαμβάνεται από το αποφαινόμενο όργανο.
4. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία κάθε κλάδου των ΕΔ συντάσσει απολογιστική έκθεση σχετική με την εγγυημένη λειτουργία, στην οποία αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, η παραπάνω υπηρεσία μπορεί να προτείνει στην οριζόμενη κατά το άρθρο 102 αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης της σύμβασης την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 108. Η απόφαση για την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας λαμβάνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.