Άρθρο 32 – Ηλεκτρονικές δημοπρασίες (άρθρο 48 της Οδηγίας)

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιλέξει την προσφυγή σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες.
2. Στην κλειστή διαδικασία ή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίζει ότι, πριν από την ανάθεση μιας σύμβασης του παρόντος νόμου, διεξάγεται ηλεκτρονική δημοπρασία, όταν οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Υπό τους ίδιους όρους, η ηλεκτρονική δημοπρασία μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μιας συμφωνίας-πλαίσιο.
3. Η ηλεκτρονική δημοπρασία βασίζεται είτε μόνον στις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, είτε στις τιμές ή στις νέες αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
4. Η αναθέτουσα αρχή που αποφασίζει να προσφύγει σε ηλεκτρονική δημοπρασία αναφέρει τούτο στην προκήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α. τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντικείμενο της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς κατά τρόπο, ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά,
β. τα ενδεχόμενα όρια των τιμών που μπορούν να προσφερθούν, όπως τα όρια αυτά προκύπτουν από τις προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης,
γ. τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και τη χρονική στιγμή που, ενδεχομένως, τίθενται στη διάθεσή τους,
δ. τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας,
ε. τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι προσφέροντες μπορούν να μειοδοτήσουν, και ιδίως τις κατ’ ελάχιστον αποκλίσεις που, εφόσον συντρέχει περίπτωση, απαιτούνται προς τούτο,
στ. τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και για τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης.
5. Πριν προβεί στην ηλεκτρονική δημοπρασία, η αναθέτουσα αρχή διενεργεί μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το επιλεγμένο/α κριτήριο/κριτήρια ανάθεσης και με τη στάθμισή τους, όπως έχει καθορισθεί στα έγγραφα της σύμβασης. Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων να υποβάλουν νέες τιμές ή νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατομική βάση με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Η ηλεκτρονική δημοπρασία μπορεί να διεξάγεται σε διάφορες διαδοχικές φάσεις. Η ηλεκτρονική δημοπρασία δεν είναι δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων.
6. Όταν η ανάθεση γίνεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του προσφέροντος. Στην πρόσκληση αναφέρεται και ο μαθηματικός τύπος που θα χρησιμοποιηθεί κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία για την αυτόματη ανακατάταξη των προσφορών σε συνάρτηση με τις νέες τιμές ή τις νέες αξίες που θα υποβληθούν. Ο μαθηματικός αυτός τύπος περιλαμβάνει τους συντελεστές στάθμισης όλων των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης. Προς τούτο, οι ενδεχόμενες κλίμακες πρέπει να ανάγονται εκ των προτέρων σε μια συγκεκριμένη τιμή. Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε τύπο εναλλακτικής προσφοράς.
7. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τουλάχιστον τα πληροφοριακά στοιχεία που τους επιτρέπουν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την κατάταξή τους. Ακόμη, μπορεί να τους γνωστοποιεί και άλλα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με άλλες προσφερόμενες τιμές ή ποσά, υπό τον όρο ότι τούτο προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μπορεί επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνει τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση της δημοπρασίας. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γνωστοποιεί την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
8. Η αναθέτουσα αρχή περατώνει την ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
α. κατά την ημερομηνία και ώρα λήξης της διαδικασίας, όπως επισημαίνεται στην πρόσκληση συμμετοχής στη δημοπρασία,
β. όταν δεν λαμβάνει πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει στην πρόσκληση συμμετοχής στη δημοπρασία την προθεσμία που θα τηρήσει μετά τη λήψη της τελευταίας προσφοράς πριν περατώσει την ηλεκτρονική δημοπρασία,
γ. όταν όλες οι φάσεις της δημοπρασίας, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συμμετοχής στη δημοπρασία, έχουν ολοκληρωθεί.
9. Όταν η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει να περατώσει την ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με την περίπτ. γ΄ της παρ. 8, ενδεχομένως σε συνδυασμό με τον τρόπο που προβλέπεται στην περίπτ. β΄ της παρ. 8, η πρόσκληση συμμετοχής στη δημοπρασία πρέπει να αναφέρει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης της δημοπρασίας.
10. Αφού περατώσει την ηλεκτρονική δημοπρασία, η αναθέτουσα αρχή αναθέτει τη σύμβαση με βάση τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
11. Η αναθέτουσα αρχή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική δημοπρασία καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να παρακωλύει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή να τροποποιεί το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού και προσδιορισθεί στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης.