Άρθρο 66 – Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 40 της Οδηγίας)

1. Όταν ο υποψήφιος απαιτείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους καταγωγής ή εγκατάστασής του, να είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο για να ασκήσει την επαγγελματική του δραστηριότητα, μπορεί να κληθεί να αποδείξει την εγγραφή του στο εν λόγω μητρώο ή να προσκομίσει ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως ορίζεται στο παράρτημα VII, Μέρος Α΄ για τις συμβάσεις έργων, Μέρος Β΄ για τις συμβάσεις προμηθειών και Μέρος Γ΄ για τις συμβάσεις υπηρεσιών, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος-μέλος εγκατάστασής του. Οι κατάλογοι που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ είναι ενδεικτικοί. Το ΥΠΕΘΑ γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη – μέλη οποιαδήποτε αλλαγή των ελληνικών μητρώων και των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται σε αυτά.
2. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ειδική άδεια ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να είναι σε θέση να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής ή εγκατάστασής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητήσει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την άδεια αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.
3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη του δικαίου της ΕΕ σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.
4. Η αναθέτουσα αρχή ορίζει στα έγγραφα της σύμβασης ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.