Άρθρο 70 – Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 44 της Οδηγίας)

1. Η αναθέτουσα αρχή, όταν απαιτεί, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68, την υποβολή πιστοποιητικών τα οποία εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς και βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας τηρεί ορισμένα πρότυπα όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπει στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και περιβαλλοντικού ελέγχου [EMAS, Κανονισμός 761/2001 (L 114)] ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από οργανισμούς που λειτουργούν βάσει του δικαίου της ΕΕ ή τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά στην πιστοποίηση. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.
2. Η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς.