Άρθρο 15 – Κεντρικές – Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών

1. Στη ΓΔΑΕΕ συγκροτείται ΚΓΕΠ, με απόφαση του ΥΕΘΑ. Η ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ υπάγεται στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, ο οποίος προεδρεύει αυτής. Αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα τουλάχιστον μέλη, ανώτατους ή ανωτέρους αξιωματικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ειδικότητα ανάλογη με τη φύση των προμηθειών, οι οποίοι δεν απαλλάσσονται από τα υπόλοιπα καθήκοντά τους. Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, αναπληρώνεται από το αρχαιότερο μέλος της επιτροπής. Στην ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ για προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού συμμετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου ή των Γενικών Επιτελείων επί διακλαδικής προμήθειας, ανάλογα με το είδος του προς προμήθεια υλικού.
2. Στα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των ΕΔ συγκροτούνται με απόφαση των Αρχηγών των Κλάδων ΚΓΕΠ, που αποτελούνται από τον Πρόεδρο και τουλάχιστον τέσσερα μέλη, ανώτατους ή ανωτέρους αξιωματικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ειδικότητα ανάλογη με τη φύση των προμηθειών. Στην ΚΓΕΠ των Γενικών Επιτελείων μπορεί να συμμετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος της ΓΔΑΕΕ. Περαιτέρω, σε επίπεδα κλιμακίων διοίκησης ΕΔ κατώτερων από τα Γενικά Επιτελεία, με διαταγή του αρμόδιου διοικητή, συγκροτούνται οι ΠΓΕΠ και αποτελούνται από τον Πρόεδρο και τρεις έως πέντε αξιωματικούς ή υπαλλήλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ειδικότητα ανάλογη της φύσης της προμήθειας που πρόκειται να εξετασθεί.
3. Οι ΚΓΕΠ των Γενικών Επιτελείων υπάγονται στον Υπαρχηγό ή τον Διευθυντή Κλάδου του οικείου Γενικού Επιτελείου, ο οποίος και προεδρεύει αυτών, ενώ οι ΠΓΕΠ υπάγονται στον διοικητή του κλιμακίου διοίκησης των Γενικών Επιτελείων. Τα μέλη των ΚΓΕΠ και ΠΓΕΠ δεν απαλλάσσονται από τα καθήκοντα τους και δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στα όργανα εκτέλεσης των προμηθειών που κρίνονται.
4. Χρέη εισηγητή στις ΚΓΕΠ και ΠΓΕΠ εκτελεί ο εκάστοτε προϊστάμενος τμήματος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια, ενώ καθήκοντα γραμματέα εκτελεί κατώτερος αξιωματικός. Ο εισηγητής και ο γραμματέας δεν αποτελούν μέλη της επιτροπής.
5. Οι ΚΓΕΠ και ΠΓΕΠ συνεδριάζουν όπως ορίζεται από τον φορέα υπαγωγής τους. Απαρτία θεωρείται ότι υπάρχει όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα ονόματα των μελών που μειοψήφησαν, καθώς και η γνώμη αυτών, αναγράφονται στο πρακτικό της συνεδρίασης.
6. Οι ΚΓΕΠ και ΠΓΕΠ γνωμοδοτούν αιτιολογημένα και εγγράφως για τις παρακάτω περιπτώσεις προμηθειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους:
α. Για τη σύναψη ειδικών κατηγοριών συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 140.
β. Για την τροποποίηση των όρων σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 103.
γ. Για τη λύση σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 104.
δ. Για την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 125.
ε. Για την κατακύρωση της σύμβασης και τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90, αντίστοιχα.
στ. Για κάθε άλλο θέμα το οποίο προβλέπεται από τον παρόντα νόμο ή πρέπει να παραπεμφθεί για γνωμοδότηση κατά την κρίση του ΕΟΕ.
7. Οι ΚΓΕΠ και ΠΓΕΠ, μετά από αίτημά τους, υποβοηθούνται στο έργο τους από κατάλληλους κατά περίπτωση εμπειρογνώμονες, ως συμβουλευτικά μέλη.