Άρθρο 23 – Κεντρική Αρχή Προμηθειών (άρθρο 10 της Οδηγίας)

1. H αναθέτουσα αρχή δύναται να αποκτά προϊόντα, υπηρεσίες ή έργα από ή μέσω Κεντρικών Αρχών Προμηθειών.
2. Η αναθέτουσα αρχή που αποκτά προϊόντα, υπηρεσίες ή έργα από ή μέσω Κεντρικών Αρχών Προμηθειών, θεωρείται ότι έχει τηρήσει τον παρόντα νόμο εφόσον:
α. είτε τον έχει τηρήσει η Κεντρική Αρχή Προμηθειών,
β. είτε, όταν η Κεντρική Αρχή Προμηθειών δεν είναι αναθέτουσα αρχή, οι κανόνες ανάθεσης σύμβασης τους οποίους εφαρμόζει συμμορφώνονται προς όλες τις διατάξεις του παρόντος νόμου και οι συμβάσεις που συνάπτονται μπορεί να υπόκεινται σε αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής, ανάλογες προς εκείνες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο E΄ του έκτου Μέρους.